Financiële impact van laagvariabele zorg in beeld

De overheid zette het licht op groen voor de laagvariabele zorg. Dit heeft een impact op de honoraria van de artsen. Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om de impact goed te kunnen inschatten.
Peter Willen

Laagvariabele zorg: licht op groen!

De overheid zal stapsgewijs een globaal forfait per opname invoeren voor ingrepen waarvoor er weinig of geen variatie bestaat tussen patiënten, de zogenaamde laagvariabele zorg. Denk bijvoorbeeld aan een heupprothese of een bevaling. Ongeveer 10% van de meer dan 4,3 miljoen opnames en dagopnames per jaar in ons land zullen onder deze financiering vallen.

In een eerste fase worden enkel de honoraria van de zorgverleners gebundeld in een globaal bedrag. De komende jaren zullen ook de geneesmiddelen, de verblijfsvergoeding via het budget van financiële middelen en andere vergoedingen opgenomen worden in dit forfait. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op het officiële persbericht van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block ‘Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming’.

Impact laagvariabele zorg op de honoraria van de artsen

In een eerste fase zal het ziekenhuis een forfaitair bedrag ontvangen dat de honoraria van de artsen bundelt. Dit nieuwe systeem zal betrekking hebben op 54 patiëntengroepen (lees meer hierover via ‘Laagvariabele zorg: de patiëntengroepen’ van Vlaams Artsensyndicaat VZW). Op basis van de cijfers voor 2014 bedragen de honoraria van de “laagvariabele” verblijven 371,2 miljoen euro, ofwel 11,52 % van de honoraria van alle ziekenhuisverblijven. Ziekenhuizen en artsen hebben er dus alle belang bij om de impact op de honoraria goed te kunnen inschatten.

Complexe set van inclusie- en exclusiecriteria

De overheid stelde een complexe set van inclusie- en exclusiecriteria op (voor meer informatie kunt u op deze link van het Vlaams Artsensyndicaat terecht). Door toepassing van die regels kan voor elke geïncludeerde patiënt de huidige gefactureerde prestaties vergeleken worden met het toekomstig forfait en de toekomstige ereloonsupplementen. Zo kan inzicht bekomen worden in de financiële impact op de forfaits en de ereloonsupplementen.

Verdeling van het forfait: verschillende scenario’s 

De hamvraag is vervolgens: hoe zal dit forfait verdeeld worden over de verschillende specialismen? Hiervoor zijn een aantal scenario’s denkbaar, zoals een verdeling à rato van de huidige activiteit of een verdeling over specialismen à rato van de verdeling van de honoraria op nationaal niveau. Het berekenen van deze scenario’s geeft inzicht in de impact op de honoraria per specialisme en per patiëntengroep.

Interactief dashboard visualiseert …

Hoe gaat u hier nu concreet mee om? Zoals elk nieuw systeem voelt het onwennig aan en is de impact niet altijd goed in te schatten. Daarom heeft elk ziekenhuis nood aan zijn eigen ‘simulator’ om de impact hiervan te berekenen en het gesprek in alle transparantie te voeren. Deze stap gaat niet alleen om een verdeling van middelen over specialismen maar is de start van een lange weg. Starten in vertrouwen is belangrijk en daarom moet de impact kristalhelder zijn.

Een interactief dashboard biedt deze transparantie en kan een ziekenhuis en artsen de mogelijkheid bieden om de impact op de forfaits en de ereloonsupplementen voor elke patiëntgroep in beeld te brengen. Een dergelijk dashboard kan tevens toelaten om de impact van de verschillende scenario’s te visualiseren voor elk specialisme en elke patiëntengroep.

Möbius is op dit moment een dergelijk interactief dashboard aan het bouwen voor een ziekenhuis. Bent u benieuwd naar hoe dit concreet te werk gaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Bedankt voor het lezen

Delen blog