Netwerken in de ziekenhuissector

Let's get started!

De vorming van de ziekenhuisnetwerken blijkt tot op heden een moeizame en delicate evenwichtsoefening. Er is al een hele weg afgelegd, maar dit onderwerp zal ook de komende jaren nog hoog op de agenda van de ziekenhuisbesturen blijven staan.

Bovendien zien we een enorm verschil in evolutie en houding tussen het noorden en het zuiden van het land: daar waar in Vlaanderen de puzzel over wie met wie wil samenwerken min of meer gelegd is, werd in Wallonië vooral vooruitgang geboekt in het zoeken naar synergieën en scenario’s voor het centraliseren van ondersteunende diensten (zoals het gezamenlijke project rond geïntegreerde service platformen in 22 Waalse ziekenhuisinstellingen).

Ook in Vlaanderen zien we echter belangrijke verschillen tussen de netwerken onderling in aantal deelnemende ziekenhuizen en bedden per netwerk, afzetgebied, erkenningen en beschikbare technologie, zodat men zich de vraag kan stellen of het zorgaanbod voor iedereen hetzelfde zal zijn eens de netwerken een feit worden.

In ieder geval is de trend gezet. Er is veelvuldig overleg tussen ziekenhuizen op verschillende niveau’s en iedereen is zich ervan bewust dat samenwerking nodig zal zijn om kwaliteit én efficiëntie verder te verhogen. Netwerken zorgen ook voor een verhoogde slagvaardigheid en “economy of scale” als het gaat over investeringen in technologie en innovatie, en net daar liggen in de toekomst de grootse uitdagingen: het gezamenlijk vermogen en de draagkracht om toekomstige evoluties te tackelen.

Dat de overheid volop wil inzetten op centralisatie van pathologie en superspecialisatie moet de netwerken nog een extra duw in de rug geven. Het is ondertussen duidelijk dat netwerken in de eerste plaats moeten gaan over het medische aspect. De hoekstenen van het succes van een netwerk zijn dan ook de akkoorden tussen de artsen(associaties). Het bundelen van medische expertise zal de patiënt zeker ten goede komen, evenals het beschikbaar maken van supergespecialiseerde zorg – al dan niet in het eigen netwerk. Er moeten afspraken worden gemaakt over hoe zal worden samengewerkt, de financiële regelingen, wachtregelingen, governance, … Deze vooruitgang is pas ten volle mogelijk als er voor de nodige stabiliteit kan worden gezorgd en de gemaakte vooruitgang onomkeerbaar is. De overheid dient dan ook snel te zorgen voor een concreet wetgevend kader zodat verdere stappen mogelijk worden gemaakt, want op vandaag vormt de onzekerheid hieromtrent een remmende factor.

Om de vlucht vooruit te nemen is het belangrijk dat de partners in het netwerk zo snel mogelijk bepalen wat de waarde is van het netwerk en hoe ze dit kunnen valoriseren. Hiervoor moet volop en in alle transparantie worden ingezet op het delen van informatie over activiteit, performantie en kosten. Zo kan worden bepaald waar de ‘quick wins’ van de samenwerking zich situeren en hoe de samenwerking kan bijdragen tot een efficiëntere en betere zorg voor de patiënt. Het realiseren van gezamenlijke projecten die een win-win betekenen voor patiënten en de ziekenhuizen in het netwerk zijn de beste basis om aan het vertrouwen te bouwen dat broodnodig zal zijn om een succesvol netwerk te realiseren. Er is al zeer veel tijd en energie gespendeerd aan de netwerken, vandaag moeten we de moed hebben om de vlucht vooruit te nemen en een positief project te realiseren waarin de patiënt centraal staat!

Bedankt voor het lezen

Delen blog