Onze financiële evaluatietools voor de zorgsector

Op 12 maart 2020 organiseerden we een interactieve sessie voor Franstalige algemene en financiële directeuren waarin onze financiële evaluatietools toegelicht werden. In deze blog delen we het debat dat we tijdens deze verrijkende sessie hebben gevoerd.

Op 12 maart 2020 organiseerden we een interactieve sessie voor Franstalige algemene en financiële directeuren waarin onze financiële evaluatietools toegelicht werden.

Dit stond er op de agenda:

  • Ons dashboard voor laagvariabele zorg waarbij we bijna alle honoraria verdelen op basis van de primaire verdeelsleutel van het RIZIV.
  • Onze kostenmonitor, ontworpen om de werkelijke kosten van een zorgpad te berekenen volgens de Activity Based Costing methode.

In deze mini-blog delen we het debat dat we tijdens deze verrijkende sessie hebben gevoerd.

Het dashboard voor laagvariabele zorg

Introductie

De invoering van een forfaitair bedrag per opname voor laagvariabele zorg heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de betrokken ziekenhuizen en medische specialismen.

Het is in het belang van de ziekenhuizen om de impact van deze forfaitaire bedragen op de eerder gefactureerde honoraria te evalueren. Daarom vroegen enkele klanten om een interactief dashboard te ontwikkelen met als voornaamste doel de afwijkingen tussen het nieuwe vaste forfait en wat de ziekenhuizen voorheen factureerden, te visualiseren en de redenen hiervoor te begrijpen. (Voor meer informatie lees onze blog)

Op basis van de verschillende discussies en aanbevelingen werd er gekozen om rekening te houden met de primaire verdeelsleutel van het RIZIV. Möbius heeft een tweede module van haar dashboard ontwikkeld op basis van deze honorariaverdeling. Samen met de partnerziekenhuizen hebben we deze methode ontwikkeld om bijna alle honoraria toe te wijzen en de verschillende stappen zoveel mogelijk te automatiseren.

Bespreking

De primaire verdeelsleutel gedefinieerd door het RIZIV wordt berekend op basis van het nationale gemiddelde van de verrichte handelingen. In theorie zou de vergelijking tussen de werkelijk verrichte verstrekking in het ziekenhuis en het nationale gemiddelde (die de goede praktijken of ten minste de meest gangbare praktijken zou moeten weerspiegelen) het ziekenhuis in staat moeten stellen het huidige zorgpad in vraag te stellen en het zo nodig bij te sturen.

In de praktijk verdelen veel ziekenhuizen het bedrag over de specialismen door een percentage toe te passen dat is berekend op basis van historische facturering. Het zal dus tijd vragen om het manier van werken te veranderen. Maar we zijn ervan overtuigd dat ziekenhuizen hun zorgpaden kunnen verbeteren, op voorwaarde dat ze de verschillen tussen hun eigen praktijk en de praktijk op nationaal niveau kunnen identificeren en interpreteren.

 

De kostenmonitor en de benchmark

Introductie

Vandaag zou de uitbreiding van de forfaitaire prijsstelling naar alle laagvariabele zorgtrajecten (buiten de honoraria) een logische volgende stap kunnen zijn. Om deze reden kan het ziekenhuis zich niet langer tevreden stellen met het vergelijken van de werkelijke inkomsten (forfaitaire betalingen) met de in het verleden geïnde inkomsten (historische facturatie). Het is noodzakelijk te begrijpen wat elke zorgtraject werkelijk kost.

Möbius heeft daarom, in samenwerking met vier ziekenhuizen, een interactief dashboard ontwikkeld dat het mogelijk maakt om enerzijds de werkelijke kosten van de geleverde zorg per type patiënt te volgen. Anderzijds maakt de benchmarkmodule de vergelijking van de geleverde zorg en de kosten van het zorgpad tussen ziekenhuizen mogelijk. (Voor meer informatie, lees deze blog)

Dankzij de Activity Based Costing methode integreert dit dashboard de kostenplaatsen voor elke specialiteit en elk zorgpad. Niet alleen de kosten van de activiteiten worden gekwantificeerd, maar ook de parameters die invloed hebben op deze kosten worden opgenomen (aantal dagen ziekenhuisopname, duur van de operatie, aantal trays voor de sterilisatie, enz.)

Hoewel dit instrument zeer interessant is op het niveau van een individueel ziekenhuis, zijn wij van mening dat het nog nuttiger is voor netwerken, als een beslissingsondersteunend instrument tijdens de potentiële herstructurering van activiteiten op alle sites. Het is duidelijk dat kosten slechts één zijde van de analyse zijn en dat kwalitatieve aspecten (oa. optimale patiëntenzorg) de andere essentiële zijde zijn voor een geïnformeerde besluitvorming.

Bespreking

Om het potentieel van dit instrument optimaal te benutten, halen de ziekenhuizen de investering in termen van tijd en middelen aan. Enerzijds zou de data recovery niet te veel tijd in beslag moeten nemen. Hoewel de tool op maat van een ziekenhuis gebouwd wordt, toont de proef met de vier ziekenhuizen dat een snelle onboarding mogelijk is (dankzij de maximale benutting van de bestaande IT-toepassingen). Anderzijds biedt dergelijk dashboard oneindig veel analyse- mogelijkheden. Om de tijd die medische teams en analisten ter beschikking hebben zo goed mogelijk te benutten, is het daarom essentieel om vooraf de belangrijkste parameters die moeten worden geanalyseerd te identificeren, namelijk diegene die “het verschil maken”. De analyse van de gegevens moet daarom gericht zijn op de parameters waarvan de optimalisering een significante impact zal hebben op de organisatie, en met een hoge toegevoegde waarde.

Conclusie

De aanwezigen waren overtuigd van het potentieel van deze instrumenten voor de Belgische ziekenhuissector en we danken onze deelnemers voor de waardevolle uitwisselingen over dit onderwerp.

Als u meer informatie wilt, volg dan onze Möbius Healthcare LinkedIn pagina.

Bedankt voor het lezen

Delen blog