Visitatiecommissie Agentschap Integratie & Inburgering

Onze maatschappij is continu in beweging en in verandering. Niet in het minst door de instroom van nieuwe mensen in onze samenleving. Elk van hen zoekt zijn of haar plaatsje in ons systeem. Een goede begeleiding voor nieuwkomers is fundamenteel en moet er toe leiden dat zij zich ten volle kunnen thuis voelen in ons land, maar tegelijk ook kunnen bijdragen aan ons land.

Bart De Vos
Bart De Vos

De Vlaamse regering streeft dan ook naar een vlotte en kwaliteitsvolle integratie én inburgering. Integreren is één zaak. Je leert de taal, de principes en gewoontes van een land, de basiskennis om een land en de werking van een land te begrijpen (geschiedenis, politiek systeem, …) en verder word je ook begeleid richting de arbeidsmarkt. Historisch werden deze elementen vooral apart benaderd, terwijl de Vlaamse regering dit nu in een nieuw, meer geïntegreerd en gedigitaliseerd model wil steken. Taal, maatschappelijke oriëntatie en werk zijn uiteraard belangrijke bouwblokken om een plaats te vinden in onze maatschappij. Anderzijds geven deze geen garantie naar menselijke verwevenheid. Daarom wil de Vlaamse overheid nog meer inzetten op inburgering om via diverse projecten, stages, buddywerking er voor te zorgen dat nieuwkomers in contact komen en een band smeden met de reeds bestaande bevolking.

Voor de uitwerking en realisatie van het beleid van de Vlaamse regering is natuurlijk ondersteuning nodig op het terrein. Een performant Agentschap voor Integratie & Inburgering vormt hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde. In die optiek werd Möbius gecontacteerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur in opdracht van het kabinet van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers om een visitatiecommissie te organiseren voor het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). Deze commissie had als doel een beter inzicht te krijgen in de mate waarin het AgII klaar is om haar rol op te nemen bij de uitvoering van de beleidsverwachtingen.

Op basis van diverse interne en externe onderzoeksrapporten, gecombineerd met persoonlijke gesprekken bij sleutelfiguren van het AgII (directie, middenmanagement, externe consultants, een personeelsvertegenwoordiging van de vakbond) en de voornaamste partners en stakeholders (VDAB, AHOVOKS, VVSG, Atlas, In-Gent en Het huis van het Nederlands Brussel) vormde Möbius binnen een heel korte tijdsspanne een diepgaand beeld van het AgII. Meer in bijzonder werd ingezoomd op de haalbaarheid van de nieuwe accenten in  dienstverlening alsook de hieraan gekoppelde randvoorwaarden, zowel qua interne organisatie en cultuur als naar governance en beslissingsbevoegdheden in relatie tot het beleid en partners op het terrein.  

Samen met 4 experten, die hun visie en interpretatie gaven op de conclusies, werden adviezen uitgewerkt om de afstand tussen huidige en gewenste situatie te verkleinen. Elke expert gaf feedback  vanuit zijn eigen expertisegebied, namelijk digitalisering (Pieter Ballon), vreemde talen onderwijs (Bart Deygers), diversiteit (Khadija Rejdy) en tot slot organisatie- & veranderkunde (Jesse Segers) maar ook vanuit globaal perspectief.

Finaal werd het eindrapport toegelicht in het Vlaams Parlement, meer bepaald in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Dit gebeurde samen met minister Bart Somers en Jo De Ro, de algemeen directeur van het Agentschap Integratie & Inburgering.

De toelichting kan u herbeleven via onderstaande links. De introductie door commissievoorzitter Kris Van Dijck en minister Bart Somers start vanaf 0:57:15. Voor de bespreking van het rapport door Möbius kan u terecht vanaf 1:04:00.