Datagedreven sturing als pijler in de visie

BAR-gemeenten

De BAR-gemeenten streven bij de uitvoering van al hun taken naar de best mogelijke uitkomsten voor inwoners. Nederland raakt steeds meer doordrongen van het feit dat het slim inzetten van data leidt tot betere resultaten voor medewerkers en inwoners. Datagedreven sturing is daarom opgenomen als een van de pijlers in de BAR 2020 visie. Met beperkte middelen maar met veel enthousiasme worden al projecten uitgevoerd. Er was behoefte aan een professionaliseringsslag om de BAR-gemeenten, nu en in de toekomst, goed te kunnen ondersteunen met Datagedreven Werken.

Marjolein Hendriks

Vanuit de BAR organisatie waren we op zoek naar een partij die ons, met kennis van zaken, aan de hand kon meenemen. Meenemen in een slag van ‘rapportjes bouwen’ naar een professionele productiestraat en eenduidige werkwijze en  – op langere termijn – richting data gedreven werken. De consultant van Möbius heeft hierin zelfstandig haar weg gevonden en ons expertise team op weg geholpen, gecoacht en begeleid.

WALTer van den berg – teamleider informatieadvies

Aanpak

Het project is uitgevoerd door een team bestaande uit leidinggevenden, medewerkers van het team Datagedreven Werken en een Möbius consultant. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is gestart met meerdere interviews. In deze interviews staat luisteren en vragen centraal. De opgehaalde informatie gaf een kader voor workshops waarin we samen met de medewerkers verdere invulling gaven aan de BAR de transitie kan maken van Business Intelligence naar meer Datagedreven Werken. Omdat Möbius streeft naar een duurzame verankering van de verandering wordt de organisatie actief betrokken bij het vormgeven van de oplossing. Vervolgens zijn de leden van het team Datagedreven Werken meegenomen in de basiskennis van Datagedreven Werken, BI, Gegevensmanagement en allerlei technologische ontwikkelingen. Op basis hiervan heeft het team onder onze begeleiding een proces Datagedreven Werken opgesteld, hieraan werden rollen, taken en verantwoordelijkheden gekoppeld. Het team heeft een basis gekregen in SCRUM zodat er nog sneller, efficiënter en succesvoller projecten opgeleverd worden. Datagedreven Werken is onmogelijk zonder een goed ingerichte gegevensmanagement huishouding en een organisatievisie op Digitale Transformatie. Het team heeft daarom een advies uitgebracht aan de directie over de randvoorwaarden voor Datagedreven Werken bij de BAR.

Resultaten

Het resultaat van dit project is veelzijdig:

 • Één team Datagedreven Werken met een eigen missie, visie en kernwaarden. Duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Het team ondersteunt, vanuit de nieuwe werkwijze, de organisatie en is tegelijk bezig om de organisatie te helpen met de groei naar een informatiegedreven organisatie. Hierdoor is ook meer grip ontstaan op de capaciteit en inzet van de teamleden, aangezien deze (nog) beperkt is.
 • Een werkproces voor zowel BI-projecten (dashboards en rapportages) als Datagedreven Werken projecten. Alle teamleden werken nu op dezelfde gestructureerde manier. Dit proces borgt projectmatig werken, verankering in de organisatie en samenhang met het opbouwen van een goede gegevenshuishouding. Hierdoor is een belangrijke professionaliseringsslag geslagen.
 • Inzicht in de randvoorwaarden (o.a. budget, kennis, kunde en context) die nodig zijn om door te kunnen  groeien van BI naar meer Datagedreven Werken projecten.
 • Het team heeft de basis gelegd voor Datagedreven Werken middels de SCRUM-methodiek
 • Een directie advies. In dit advies wordt aandacht gevraagd voor:
  • Het borgen van Datagedreven Werken door organisatie breed gedragen organisatieverandering
  • Noodzakelijke capaciteit en (structureel) budget
  • De inrichting van gegevensmanagement. Waaronder de borging van beheer.
  • Een nulmeting, ambitiebepaling (op strategisch niveau) en aansluitend groeiplan •Borging op directieniveau van al het bovenstaande.