Expertise management voor Brusselse woonzorgcentra tijdens de Covid-19 pandemie

Ten gevolge van de Covid-19-pandemie is het gezondheidszorgsysteem in België zwaar op de proef gesteld; ondermeer op vlak van (beschermings)materiaal, zorgniveau, gebrek aan maatregelen voor infectiepreventie – en controle alsook het gebrek aan ervaring in de aanpak van uitbraken van dergelijke infectieziekten. Tijdens deze pandemie wilde België ten alle tijde vermijden dat zich een Italiaans of Spaans scenario zou voordoen en lag de prioriteit bij het in stand houden van de beddencapaciteit in de Belgische ziekenhuizen. Dit had echter zijn weerslag op de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en andere zorginstellingen; zoals voorzieningen voor personen met een handicap. Uit cijfers van Sciensano blijkt jammer genoeg dat meer dan de helft van de sterfgevallen in de woonzorgcentra te betreuren zijn. Deze instellingen dienden zich vaak om te vormen tot “ziekenhuizen” zonder dat zij beschikten over de juiste uitrusting, opleiding, testmateriaal en/of kennis inzake infectiepreventie- en controle.

Esther Chevalier

Möbius heeft tijdens de Covid-19 crisis professioneel gehandeld in de coördinatie van de bijstand aan Brusselse woonzorgcentra. De regionale hoofdverpleegkundigen hebben bovendien waardevolle tips meegegeven in kader van de organisatie van bezoek aan familieleden

Fanny De Man – directrice MRS Nazareth

Iriscare Brussel

Tijdens de Covid-19 pandemie kwam vanuit Iriscare in Brussel de vraag naar een regionale hoofdverpleegkundige met als taak de coördinatie van bijstand aan woonzorgcentra die tijdens de pandemie in moeilijkheden verkeerden. Iriscare (onderdeel van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) is een bicommunautaire instelling van openbaar nut dat sinds eind 2017 instaat voor het beheer van de bevoegdheden die zijn overgekomen naar aanleiding van de 6de Staatshervorming. Sedert 1 januari 2019 is Iriscare het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brusselse Gewest. Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor de bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, woonzorgcentra en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, … in Brussel.

Bijstand aan Brusselse woonzorgcentra

Möbius nam de rol van regionale hoofdverpleegkundig op zich om de Brusselse woonzorgcentra te ondersteunen in deze crisis. Deze bijstand bestond onder meer uit:

  • Ondersteunen van de uitvoering van maatregelen inzake de controle en preventie van Covid-19;
  • Uitvoeren van een assessment (getroffen maatregelen/initiatieven, absenteïsme verschillende personeelsleden, …) via telefonisch contact;
  • Organiseren van coaching door ervaren en neutrale organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en het leger;
  • Organisatie van mobiele teams van zorgkundigen en verpleegkundigen die het personeel van de woonzorgcentra konden versterken waar nodig.

Op dagelijkse basis werd overleg gepleegd met de coördinatiecel voor Covid-19, dat werd opgericht binnen Iriscare. De coördinatiecel vormde het aanspreekpunt voor directieleden van woonzorgcentra; waar melding kon worden gemaakt van gebrek aan preventiemaatregelen, tekort aan personeel, nood aan psychologische ondersteuning, tekort aan testmateriaal, …

Op basis van cijfers van Sciensano kon voor elk woonzorgcentrum in Brussel een inschatting worden gemaakt van de ernst van de situatie. Deze informatie stelde ons, in samenspraak met de coördinatoren binnen Iriscare, in staat om de nodige acties te ondernemen zoals het inschakelen van extra personeel, voorzien van psychosociale ondersteuning, leveren van testmateriaal, maatregelen voorzien voor de infectiepreventie, …. Indien de situatie van de instelling nauwer diende te worden opgevolgd (en dit na uitvoerig assessment), werd een bezoek ter plaatse georganiseerd. Dit stelde ons in staat om de situatie nog beter in te schatten en zo de nodige maatregelen ter ondersteuning te kunnen treffen.

Niet alleen werd nauw samengewerkt met de verantwoordelijken binnen Iriscare, maar ook met andere onafhankelijke organisaties zoals Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis voor onder meer het voorzien van psychosociale ondersteuning en/of infectiepreventie.

Expertise management

Möbius nam de rol van regionale hoofdverpleegkundige, in opdracht van Iriscare, op gedurende 3 maanden. Dit project gaf een nog betere inkijk in de situatie van de Brusselse woonzorgcentra en de werking en ondersteuning dat kan worden geboden vanuit Iriscare. Het project was ‘hands-on’ en toonde meer dan ooit aan dat efficiënt samenwerken tussen verschillende organisaties (zoals gouvernementele organisaties en NGO’s) een absolute meerwaarde is. De expertise van hoofdverpleegkundige waarover Möbius beschikt, bleek bovendien van grote toegevoegde waarde; in het bijzonder op vlak van infectiepreventie en inschatting van de vaak penibele situatie binnen de WZC’s .