Haalbaarheidsstudie naar de invoering van digitale pathologie in Limburg

POM Limburg (de provinciale ontwikkelingsmaatschappij die instaat voor de uitvoering van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg) heeft in haar beleidsplan de ontwikkeling van een Health Campus als prioritaire actie opgenomen. Samen met de partners UHasselt en LRM wordt gewerkt aan een visie en projectplan voor de Health Campus. In dit kader werden enkele opportuniteiten met links naar de gezondheidszorg (ziekenhuizen en eerstelijn) geïdentificeerd om verder te onderzoeken en later eventueel te vertalen in concrete projectplannen. Het ‘labo digitale pathologie’ vormt één van de opportuniteiten. Op het vlak van de pathologische anatomie zijn er immers grote opportuniteiten voor digitalisering, zowel op het vlak van bekijken en uitwisselen van coupes als inzake digitale ondersteuning van de workflow.

Eline Maes

“Dankzij deze studie van Möbius kreeg het toekomstpad voor digitale pathologie in Limburg vorm en kunnen we nu samen Limburg ook hierin versnellen.”

Nele Buysmans – Sectormanager Digitalisering

Aanpak

Möbius bood ondersteuning via het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, waarin onder meer de volgende elementen werden onderzocht:

  • Wat zijn de mogelijkheden voor nauwere samenwerking waarbij digitaliseren een sleutelrol speelt? 
  • Is een centralisatie of nauwere samenwerking van de labo’s – of een deel ervan – een piste, en op welke manier? 
  • Is er een opportuniteit voor versterkte samenwerking met UHasselt op het vlak van bijvoorbeeld research activiteiten, teaching…?
  • Is er een mogelijkheid tot samenwerking met spelers uit de industrie?
  • Enz.

Dit werd aangepakt via een gestructureerd proces met 4 fases:

  1. Verkenning: via desk research naar tendenzen, beste praktijken… in binnen- en buitenland, aangevuld met individuele interviews met de medische diensthoofden van het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg (die elk reeds over een centraal labo voor pathologische anatomie beschikken) en de verantwoordelijke van het UHasselt BIOMED Instituut;
  2. Opmaak en verdieping scenario’s: via het samenbrengen van de verzamelde informatie, het organiseren van een gezamenlijke workshop met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en UHasselt BIOMED en het bevragen van een aantal technologieaanbieders;
  3. Brede toetsing: via een gezamenlijke online workshop waarbij alle anatoom pathologen van heel Limburg werden uitgenodigd;
  4. Terugkoppeling en geconsolideerde rapportering.

Tijdens elke fase werd afgestemd met een Stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit POM Limburg en UHasselt. Doorheen de verschillende fases werden de anatoom pathologen van heel Limburg alsook professoren en onderzoekers van UHasselt en het BIOMED Instituut betrokken.

De brede toesting werd georganiseerd in de vorm van een digitale workshop en ingepast in een LOK-overleg. Hierop werden alle anatoom pathologen van Limburg uitgenodigd. De grote meerderheid nam hieraan ook deel, met een vertegenwoordiging van alle Limburgse ziekenhuizen, UHasselt en ook de zelfstandige labo’s in Limburg:

Workshop invoering digitale pathologie

Na een korte introductie, werd een inspiratiemoment voorzien waarbij de resultaten van de studie die tot dan toe werden verzameld, werden gepresenteerd en een spreker van een ziekenhuis in een andere provincie een getuigenis bracht over hoe digitale pathologie in dat ziekenhuis werd ingevoerd. Vervolgens werden enkele mogelijke scenario’s voorgesteld en aan een waardering door de deelnemers onderworpen, waarbij per scenario werd gepeild naar de wenselijkheid, de termijn waarop het scenario eventueel dient te worden ingevoerd, sterke en zwakke punten enz. Op het einde werd ook een discussie gevoerd rond opportuniteiten en drempels verbonden aan de invoering van digitale pathologie; eerst in digitale break-out rooms en vervolgens via de plenaire behandeling van een aantal specifieke vragen. De workshop werd afgerond met een (individuele) slotbeschouwing.

Deze digitale workshop werd ook ondersteund met oefeningen en interactie via een digitaal platform. Enkele screenshots ter illustratie:

Waardering van scenario’s via het digitaal platform:

Scenario's digitale pathologie

Digitale discussie in break-out rooms via het digitaal platform:

Discussies digitale pathologie

Resultaat

De studie bood inzicht in een aantal mogelijke scenario’s voor de invoering en het gebruik van digitale pathologie in Limburg, inclusief krijtlijnen van een mogelijk organisatiemodel en financiële impact. Daarnaast werd ook duidelijk in welke mate er een draagvlak is bij de diverse betrokkenen en wat een mogelijk groeipad is voor het meest aangewezen scenario. Het betrekken van de anatoom pathologen in dit traject heeft ervoor gezorgd dat zij beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, voordelen… van digitale pathologie en bewust werden gemaakt van de ‘sense of urgency’, en dat er een zeker (fundament voor) draagvlak werd gecreëerd. Het rapport van de studie laat toe om een geïnformeerde beslissing te nemen over een mogelijke versterkte samenwerking tussen de verschillende spelers en de eventuele (geleidelijke) invoering van digitale pathologie.

“Möbius hanteerde een goede en professionele aanpak, werkte resultaatgericht en heeft het proces ook ondersteund met uitstekende digitale tools.”

Piet Stinissen – Decaan Faculteit Geneeskunde & Levenswetenschappen UHasselt