Implementeren Modulair Werken Stationautomatisering

Stedin zorgt in haar verzorgingsgebied voor de aanleg en onderhoud van het elektriciteit- en gasnet. Stedin bouwt al sinds lange tijd hoogspanning-stations in haar werkgebied om de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. De bouw van deze hoogspanning-stations vond niet op een standaardwijze plaats waardoor elk station uniek werd neergezet met alle risico’s van dien. De afdeling Asset Management heeft standaardisatie, efficiënt werken en kostenbesparing op de agenda gezet. De doelstelling voor vervangingsprojecten zijn gezet op een besparing van 25% op de total-cost-of-ownership en 2 keer sneller de uitvoering van het project kunnen doen. Aan Möbius is gevraagd de verandering in te zetten en de medewerkers hierin mee te krijgen zodat de gevraagde doelstellingen uiteindelijk aantoonbaar behaald worden.
Arthur Wendel

Möbius heeft in de lange tijd van de transformatie vasthoudendheid getoond om de businesscase van het project te realiseren. Er is op een Agile wijze op bestuurlijk, tactisch lijnmanagement niveau en op operationeel niveau (management & projectteams) sturing gegeven aan meerdere projectteams om het gewenste resultaat te behalen. Zeker in de laatste fase is de organisatorische borging gerealiseerd. Er is een aantoonbare performance verbetering van de end-to-end processen gerealiseerd, waarmee de doelstellingen zijn behaald.

Manager Engineering & Advies

Aanpak

Gedurende de lange doorlooptijd van het gehele verandertraject ‘invoering Modulair Werken’ zijn de volgende fasen doorlopen:

1.Analyse fase: met grote groep betrokkenen (management & medewerkers) onderzoeken wat vanuit een longlist tot de shortlist behoort. Haalbaarheid-analyse behoorde ook tot deze fase met zoals het ontwikkelen  het rekenmodel.

2.Proof-of-concept fase: uitvoeren van twee pilotprojecten (doorlooptijd 1 jaar) om ervaringen op te doen voordat een eerste versie uitgerold zal worden. Er  is een technische pilot uitgevoerd en een pilotproject gericht op het interdisciplinair samenwerken in projecten.

3.Implementatie fase: met  een ingericht Lean Agile Center Of Excellence (LACE) is gestart met het invoeren van ‘Modulair Werken’. Alle medewerkers door eigen mensen getraind op techniek en op procesuitvoering en sociale omgangsvormen. Tevens is een beheeromgeving (applicatie) ingevoerd zodat modules doorontwikkeld kunnen worden. Een inhoudelijke Change Management Board neemt zelfstandig gemandateerde beslissingen over de verdere ontwikkeling van Modulair Werken o.b.v. korte feedbackcirkels met projectteams.

Resultaat modulair werken

De aanpak van Möbius heeft o.a. geleid tot:

  • Behaalde besparing op de Total Cost of Ownership van meer dan 25%. Door standaard ontwerp van techniek is aanzienlijk bespaard op de inzet van engineers.
  • Behaalde efficiencyverbetering van twee keer sneller werken door duidelijke processen en Agile zelfsturing bij de ontwikkelteams.
  • Geïmplementeerde Agile elementen in de organisatie zoals Program Increment Events , Big Room Planning en Art’s.
  • Een geïmplementeerd rekenmodel waarmee teams en management hun targets kunnen vaststellen en monitoren gedurende projectuitvoering. Kort cyclische feedback cirkels conform de Agile werkwijze liggen hieraan ten grondslag.

Bedankt voor het lezen

Delen case