Invlechting omgevingsdiensttaken OZHZ binnen ODRU

De gemeenten Vijfheerenlanden is per 1 januari 2019 gevormd als fusie van de gemeente Zederik, Leerdam en Vianen. Als gevolg van deze fusie zijn er verschillende taken overgeheveld vanuit gemeenschappelijke regelingen. De invlechting van de omgevingsdienstaken van OZHZ naar de ODRU was een extra complexe omdat er sprake was van een provincie overstijgende invlechting. De strategische uitdaging was vooral omdat deze fusie niet zozeer uit liefde voor elkaar was ingegeven maar meer vanuit een politieke besluitvorming. Deze complexiteit zorgde voor nauwgezette projectaanpak waarbij elkaars belangen voortdurend zijn gewogen.
Jeroen Schiedon

De strategische en bestuurlijke kennis is van grote toegevoegde waarde gebleken. Door een strakke sturing is het fusie proces goed en binnen budget verlopen. Al met al een intensief proces waarvan wij als organisatie veel hebben geleerd.

Opdrachtgever ODRU

Aanpak

Om tot een succesvolle invlechting te komen zijn globaal de volgende stappen doorlopen:

Voorbereiding: Er is gestart met een projectplan in samenwerking met de verschillende deelprojectleiders. Dit plan beschreef de verschillende projectstappen op de onderwerpen, personeel, juridisch, ict, veranderkundige aanpak en projectorganisatie.

Bestuurlijke besluitvorming: Het plan van aanpak is vervolgens voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Een complex traject waarbij nut en noodzaak inclusief onderbouwing van kosten onderbouwd zijn.

Project organisatie: Samenwerking is de sleutel tot het succes gebleken. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. De beide projectorganisaties zijn op elkaar afgestemd en hebben intensief samengewerkt. De bij het project betrokken organisaties zijn ondersteund meteen ambtelijke- en bestuurlijke stuurgroep waarin de besluitvorming is bekrachtigd. Dit hele proces is door de projectleider begeleid.

Afronding: Na een jaar van afstemming en bereikte resultaten zijn de werkzaamheden in gezamenlijkheid met elkaar geëvalueerd. Beide organisaties hebben hierin belangrijke leerpunten opgedaan.

 

Resultaat

De aanpak van Möbius heeft geleid tot:

  • Een betrokken organisatie waar alle medewerkers input hebben kunnen geven voor de inhoud van de nieuwe organisatie.
  • Een duidelijk plan van aanpak dat de organisatie concrete handvatten biedt, waarbinnen de aandachtspunten voor de implementatie in zijn weergegeven.
  • Een project dat binnen de financiëlebegroting is gerealiseerd.
  • Een gestructureeerde aanpak waarbij continu oog is gehouden voor de politieke verhoudingen.

 

 

Bedankt voor het lezen

Delen case