Projectmanagement bij onderzoek naar de nood tot oprichting van een interne sociale kaart

Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Wit-gele kruis vlaanderen

Vooraleer het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen de stap zette richting een interne en digitale sociale kaart, al dan niet geïntegreerd in hun elektronisch verpleegdossier (EVD), wenste de organisatie eerst de noden en behoeften van de verschillende stakeholders in kaart te brengen inzake doorverwijzing van patiënten naar de juiste zorgverleners en/of zorg – en welzijnsorganisaties. Aanvullend werden ook de huidige barrières bevraagd waar de medewerkers op vandaag mee geconfronteerd worden in functie van een doorverwijzing van hun patiënten. In dit kader begeleidde Möbius het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen bij deze brede bevraging.

Esther Chevalier

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met elkaar samenwerken is succes!

Stefanie Decock, directeur zorg Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Strategische uitdaging

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen wil haar collega verpleeg – en zorgkundigen en administratieve medewerkers op een optimale manier ondersteunen bij het aanbieden van de juiste zorg – en dienstverlening aan patiënten. Vanuit deze visie wenste de organisatie na te gaan waar de medewerkers vandaag op stuiten om patiënten op een efficiënte manier door te verwijzen naar de juiste zorg en ondersteuning. Bijkomend wou het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ook nagaan in welke mate de huidige doorverwijzingstools binnen het Vlaamse en Federale zorglandschap kunnen worden geïntegreerd in de nieuwe sociale kaart en in welke mate de nieuwe sociale kaart deel kan uitmaken van hun EVD.

Aanpak

In een eerste fase werden de verschillende groepen van interne stakeholders (verpleeg – en zorgkundigen, dienst Kwaliteit en Innovatie, dienst IT, administratieve medewerkers, afdelingsverantwoordelijken, …) geïdentificeerd. Met name diegene die direct en indirect betrokken (kunnen) zijn bij het doorverwijzen van patiënten. Met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders werd een interview afgenomen, om na te gaan welke de huidige barrières zijn inzake doorverwijzing, en hoe men de toekomst ziet van een digitale sociale kaart binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Na het verzamelen en analyseren van de kwalitatieve (via interviews) alsook kwantitatieve (aantal doorverwijzingen per afdeling via het huidig EVD) data, werd bijkomend een vragenlijst opgemaakt om de grote groep van stakeholders te bereiken, over de 12 afdelingen binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen heen, en te peilen naar hun gepercipieerde barrières, faciliterende factoren en toekomstvisie met betrekking tot het doorverwijzen van patiënten naar de juiste zorgverlener en zorg – en welzijnsorganisatie.

Tot slot werd nagegaan welke tools momenteel voorhanden zijn om patiënten door te verwijzen, en hoe het zorgaanbod verder kan aangevuld worden op basis van de beschikbare data op Vlaams en Federaal niveau. We hebben onderzocht in welke mate een nieuwe sociale digitale kaart al dan niet kan worden geïntegreerd in het huidig EVD, en welke de mogelijkheden zijn voor integratie op langere termijn van een losstaande applicatie van de sociale kaart.

Resultaten

Het kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de nood aan een interne sociale digitale kaart leverde zeer interessante resultaten op. Op basis van deze resultaten gaat het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen verder aan de slag en zal een actieplan worden opgemaakt, waarin de doelstellingen scherp worden gesteld betreffende de verdere ontwikkeling van een interne digitale sociale kaart.