Sterilisatie in het Sint-Pietersziekenhuis van Ottignies: capaciteitsverhoging en verbetering van de processen over een periode van 10 jaar.

De sterilisatieafdeling van het Sint-Pietersziekenhuis Ottignies werd geconfronteerd met een toename van haar activiteiten in een verouderde infrastructuur met een proces dat werd ondersteund door een team dat uitgeblust raakte. Het ziekenhuis deed een beroep op Möbius om hen te helpen bij het bepalen van de investeringen die nodig zijn om de komende 10 jaar, vóór de bouw van hun nieuwe ziekenhuis, een kwaliteitsvolle sterilisatiedienst te garanderen.

Benjamin Lelubre
Benjamin Lelubre

Wat we bij Möbius op prijs hebben gesteld, was de kwaliteit van de geleverde expertise in combinatie met een onberispelijke opvolging van het project, altijd vanuit een pragmatisch en “resultaatgericht” perspectief. Door met Mobius samen te werken, zagen we de garantie voor blijvende verbetering van onze processen.

Pauline Modrie – directie-assistent

Aanpak

Als eerste stap heeft Möbius een diagnose van de situatie uitgevoerd om te bepalen welke verbeteringen op organisatorisch, bestuurlijk en infrastructureel niveau moesten worden aangebracht. Vervolgens hebben wij een globaal projectplan ontwikkeld om de verschillende geïdentificeerde oplossingen te realiseren. Tegelijkertijd is een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) opgesteld om de risico’s van de bedrijfsonderbreking te beperken.

Vaststelling

Door een kwalitatieve aanpak (proceswandeling, interviews, observaties, 360°-diagnosetools) met het oog op de uitwisseling tussen en de invoer van het project door het team te combineren met een kwantitatieve aanpak (capaciteit, benuttingsgraad van de sets, activiteitenstroom), kon Möbius de aandacht vestigen op de prioritaire uitdagingen die in de verschillende analysegebieden moeten worden aangegaan.

Verbeteringen

Naast de ‘quick wins’ die tijdens de diagnosefase werden geïdentificeerd, is de projectgroep (interne projectleider, ICU-sterilisatie, apotheker, coördinator van het OK en de infrastructuurafdeling) begonnen met het identificeren en kwantificeren van de infrastructuuraanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de capaciteitsverhoging, de normatieve vereisten (nationale normen en internationale raamakkoorden) en de beperkte afschrijvingsperiode.  

Stérilisation à la Clinique Saint-Pierre Ottignies: Adaptations infrastructure

Bovendien werden, in samenwerking met de directie verpleging, de governance en de rollen van elke persoon binnen de dienst verduidelijkt (ICU, verpleegkundigen, hulppersoneel). Zo zou de sterilisatieafdeling haar adviserende rol ten opzichte van haar klanten kunnen versterken (ontwikkeling van SLA’s, contact met infrastructuur en leveranciers) en haar sterilisatieproces optimaliseren (beter gecoördineerd beheer van de stroom, definitie & naleving van procedures).

Tegelijkertijd nam Möbius contact op met een ander ziekenhuis zodat het zich bij de werkgroep kon aansluiten. Deze uitgebreide groep heeft de kaderovereenkomsten opgesteld en voorbereid met behulp van de guiding principles voor de goederenstroom en een crisisbeheersingsproces. Deze kaderovereenkomsten maken het mogelijk de activiteiten te handhaven in geval van onverwachte onderbreking van de activiteiten van de sterilisatiedienst.

Resultaten

Het Sint-Pietersziekenhuis in Ottignies heeft een investeringsplan opgesteld dat het in staat stelt een functionele en kwaliteitsvolle sterilisatiedienst te handhaven tot aan de verhuizing (aankoop van bijkomende automatische wasmachines en autoclaven, aanpassing van de infrastructuur in fasen om de continuïteit van de activiteit te verzekeren).

De verpleegkundige dienst heeft een opleidings- en overgangsplan opgesteld waardoor elke medewerker zich kan concentreren op de taken waarbij hij/zij de meeste meerwaarde biedt (ICU bepaalt de SLA’s met haar partners, de verpleegkundigen zorgen voor de verbetering van het proces, de operationele coördinator regelt de verdeling van de sets).