Toekomstige organisatie labo, apotheek en patiëntentransport in ziekenhuisnetwerken

De netwerkvorming is één van de grootste transities voor de ziekenhuizen van het laatste decennium. Zorgnet-Icuro wenst de ziekenhuizen bij deze transitie te ondersteunen.
Lien Van den Berghe

Dankzij de projectmatige aanpak en het participatief traject van Möbius  hebben we onze toekomstvisie over samenwerking binnen de netwerken kunnen omzetten in een gedragen visietekst en business case tool. Hiermee kunnen wij onze ziekenhuizen verder ondersteunen én onze overheden adviseren in de aanpassing van de regelgeving.

Hilde De Nutte
Stafmedewerker medisch beleid somatische zorg Zorgnet-Icuro

Strategische uitdaging

In dialoog met vertegenwoordigers van de netwerken en de ziekenhuisdirecties werden daarom de belangrijkste noden voor ondersteuning in kaart gebracht.

Hierbij werden verschillende trajecten gedefinieerd, onder andere:

 • Toekomstige Apotheek: onderzoeken van obstakels en hefbomen voor een centrale apotheek en definiëren van aanbevelingen omtrent hoe via aangepaste regelgeving samenwerking kan worden gefaciliteerd.
 • Toekomstig Labo: onderzoeken wat de obstakels zijn om een klinisch labo centraal te organiseren, al dan niet los van een ziekenhuiscampus, en wat de optimale schaal is (inclusief operating model) om dit te doen.
 • Patiëntentransport: kwantificeren hoe groot de impact van de netwerkvorming is op het patiëntenvervoer binnen één netwerk en hoe patiëntenvervoer op de meest optimale wijze kan worden georganiseerd in de context van een netwerk.

Aanpak

Möbius hanteerde voor elk traject een gefaseerde aanpak:

 • Exploratie: interviews met experten uit het werkveld en analyse van eerdere studies om de onderzoeksvragen te definiëren.
 • Verdieping: verdieping van de vooropgestelde onderzoeksvragen vanuit diverse invalshoeken en aanvulling met extra informatie en goede praktijken.
 • Visievorming: concretisering van een visie voor de toekomst aan de hand van mogelijke scenario’s, met uitwerking van organisatie- en procesmodellen per scenario en berekening van impact op vlak van meerkost, terugverdienmodellen en juridisch kader.
 • Uitwerking hulpmiddelen: terbeschikkingstelling van informatiepakketten en eventuele sjablonen aan het werkveld.

Na elke fase werd een klankbordgroep van experten en leidinggevenden uit het werkveld betrokken om de voorstellen te valideren:

Resultaat

Na het doorlopen van deze trajecten kwamen we tot volgende resultaten:

 • Toekomstige Apotheek:
  • Een visienota over de ziekenhuisapotheek van de toekomst in het kader van de netwerkvorming werd ter beschikking gesteld van alle Vlaamse ziekenhuizen. Hierin werden zowel mogelijke organisatiemodellen als bijhorende randvoorwaarden op vlak van processen en systemen, governance en wetgevend kader uitgewerkt.
  • Daarnaast werd een business case tool ontwikkeld om ziekenhuizen te helpen een eerste inschatting te maken van de kosten en opbrengsten die een (partiële) gecentraliseerde werking van de ziekenhuisapotheek met zich mee zou kunnen brengen.
 • Toekomstig Labo:
  • Net zoals bij apotheek werd een visienota over het ziekenhuislabo van de toekomst in het kader van netwerkvorming ontwikkeld en aan de ziekenhuizen aangeboden.
  • Er werd eveneens een business case tool uitgewerkt die het veranderproces van klinische labo’s kan ondersteunen en kan helpen om transparantie te creëren over de verschillende organisaties heen.
 • Patiëntentransport:
  • Er werd een rapport uitgewerkt met de conclusies uit de klankbordgroepen.

De visienota’s werden toegelicht op 7 februari tijdens een plenaire kick-offsessie voor ziekenhuisdirecties, hoofdapothekers en labodirecteurs. Daarnaast worden ronde tafels georganiseerd op 12 maart 2020 en 2 april 2020 om dieper in te gaan op specifieke vragen met betrekking tot de business case.  Leden van Zorgnet-Icuro kunnen de visienota’s rond de ziekenhuisapotheek van de toekomst en het klinisch labo van de toekomst downloaden op de website van Zorgnet-Icuro. Niet-leden kunnen de visienota’s aanvragen via de website.

Bedankt voor het lezen

Delen case