Project management op maat bij W&Z

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wenst haar projectwerking op lange termijn te optimaliseren om de kwaliteit van de resultaten en de efficiëntie te verhogen.
Steven Bauwens

Strategische uitdaging

Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en dichte waterwegennetten van de wereld. Een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef die Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) optimaal wil uitspelen. W&Z staat in het westen en het centrum van Vlaanderen in voor het beheer van de waterwegen en een groot deel van de gronden langs deze waterwegen.

Drie territoriale afdelingen realiseren elk een portfolio aan infrastructuurprojecten. De commerciële afdeling is o.a. betrokken bij grote projectontwikkelingen met diverse partners. Organisatiebreed lopen ICT-projecten en beleidsprojecten. De diversiteit aan projecten en aan contexten waarbinnen deze projecten gevoerd worden, is dan ook bijzonder hoog.

W&Z wenst haar projectwerking op lange termijn te optimaliseren om de kwaliteit van de resultaten en de efficiëntie te verhogen.

Aanpak

Dankzij een combinatie van interviews, klankbordsessies, benchmarking, een wereldcafé en een doordacht communicatietraject, ontwikkelde Möbius een visie die alle betrokken stakeholders binnen de organisatie ondersteunden (eind 2013).

Verschillende werkgroepen vertaalden deze visie naar concrete manieren van werken (processen, sjablonen) en concrete ICT-tools ter ondersteuning van deze manier van werken (2014). Hierbij lag de focus op 2 niveaus:

  1. Het project management niveau: hoe willen we projecten beheren?
  2. Het portfolio management niveau: hoe kiezen we welke projecten we willen uitvoeren en hoe orga-niseren we de opvolging van deze projecten op de verschillende aansturingsniveaus in de organisa-tie?

In 2015 startte Möbius de nieuwe portfolio-aanpak op. De hele organisatie werd betrokken bij de identificatie van de kandidaatprojecten en de inventarisatie van de lopende projecten. De verschillende verantwoordelijken zetten hun schouders onder het analyse- en het opvolgingsproces.

Meer dan 20 projectleiders engageerden zich om de nieuwe manier van werken te volgen. Ondersteund door gerichte opleidingen, coaching, intervisies, projectlabo’s, etc. deden ze waardevolle praktijkgebaseerde ervaring op. Op basis van deze ervaringen wordt de manier van werken en de ondersteuning verder geperfectioneerd en uitgebouwd ter voorbereiding van de volledige invoering van de aanpak voor alle projecten vanaf 2016.

Resultaat

Een samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten:

  • Een uniforme, gedragen manier van projectvoe-ring volgens de gangbare beste praktijken op maat van de organisatie.
  • Een verhoogde efficiëntie van de projectorganisatie en een verhoogde kwaliteit van de projectresultaten.

Bedankt voor het lezen

Delen case