Inzicht in kosten en opbrengsten

Kostenefficiëntie in ziekenhuizen

De kosten en opbrengsten van de zorg zijn vaak sterk verspreid waardoor ziekenhuizen een zeer gefragmenteerd zicht hebben op de kostenefficiëntie. Hierdoor is het heel moeilijk om, op het niveau van een diagnose of een activiteit, een inzicht te verkrijgen in de winstgevendheid en de verbeteropportuniteiten.

Möbius is uw partner op vlak van data analyse.

Samen maken we data inzichtelijker en visualiseren we het eindresultaat.

Value4Health Dashboard

Het Value4Health dashboard helpt bij opdrachten om zorgpaden anders te ontwerpen, om kosten-baten analyses uit te voeren of om de rendabiliteit structureel in vraag te stellen en te verbeteren. Het Value4Health dashboard biedt per pathologie (APR-DRG en severity) en per patiënt inzicht in de uitgevoerde activiteiten en de kosten voor alle betrokken partijen: artsen en paramedici, medisch-technische diensten, OK, CSA, verpleegafdelingen, dagziekenhuizen, spoed en apotheek. In een interactief dashboard toont het Value4Health dashboard de spreiding van de kosten per APR-DRG en severity en er kan ook worden ingezoomd op een individuele patiënt of een groep van patiënten.

Het dashboard voorziet ook een benchmark met andere ziekenhuizen waarin het zorgprofiel en de kosten per APR-DRG van het eigen ziekenhuis vergeleken kan worden met andere ziekenhuizen.

Voor de berekening van de kosten werd een activity based costing methodiek gehanteerd. Daarnaast biedt het Value4Health dashboard ook inzicht in de opbrengsten uit honoraria, BFM, forfaits, apotheek en andere inkomsten. Zo kan per pathologie en per dienst nagegaan worden wat de opbrengsten zijn en wat de winstgevendheid is. 

Möbius implementeert het Value4Health dashboard in uw ziekenhuis of Möbius kan het Value4Health dashboard op projectbasis inzetten om kosten-baten studies uit te voeren of de rendabiliteit te verhogen.

Ons Value4Health dashboard geeft inzicht in uw kosten en opbrengsten per pathologie

Dashboard Laagvariabele zorg

Sinds 1 januari 2019 wordt één globaal bedrag per patiënt toegekend voor de artsenhonoraria van patiëntengroepen die onder laagvariabele zorg vallen. Deze nieuwe wetgeving heeft een aanzienlijke financiële impact op de ziekenhuizen en de betrokken specialismen.

Het Value4Health dashboard laagvariabele zorg verschaft inzichten in de relatieve winstgevendheid van de verschillende patiëntengroepen. Ook wordt duidelijk bij welke patiëntengroepen binnen uw ziekenhuis gemiddeld meer wordt gepresteerd dan het nationaal gemiddelde (waardoor het forfait niet volstaat). Dit geeft het ziekenhuis de kans om het huidige zorgtraject in vraag te stellen en aan te passen indien nodig. Tot slot kan men de grootte van iedere restgroep monitoren om die erna op een gepaste wijze ter verdelen. 

Möbius ondersteunt uw ziekenhuis bij het opzetten van een gedragen visie rond het verdelen van de honoraria.

We ontwikkelden een dashboard om inzicht te krijgen in de verdeling bij laagvariabele zorg.

Gezondheidseconomische evaluatie (Health economics, market access and reimbursement en Health Technology Assessment)

Het Value4Health dashboard vormt een stevige basis voor elke gezondheidseconomische evaluatie. Het berekent de kost van een zorgpad bij een normale werking waardoor de nulhypothese vastligt. Daarna kan er onderzocht worden wat de impact is van de nieuwe technologie, geneesmiddel of interventie op  de kosten en gezondheidseffecten.

Möbius is de bruggenbouwer tussen de farmaceutische sector en het ziekenhuis:

  1. Möbius biedt ziekenhuizen inzicht in kosten van zorgpaden en levert hiervoor een intuïtief dashboard op: Het Value4Health dashboard.
  2. In samenspraak met het ziekenhuis kan een gezondheidseconomische evaluatie van een nieuwe technologie, geneesmiddel of interventie uitgevoerd worden
  3. Het Value4Health dashboard kan vervolgens door het ziekenhuis gebruikt worden om andere kostenstudies uit te voeren

Lees meer over Healthcare & Life Sciences

Contacteer onze experten

Sarah Misplon
Sarah Misplon
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Mathieu Dierick
Melanie Sioen
Melanie Sioen

We begeleiden ook capaciteitsoefeningen.

We begeleiden ook netwerkoefeningen.

We bieden ondersteuning bij het implementeren van de verschillende pijlers van Value Based Healthcare.