Raamcontracten Poolstok en AGO

Een kader om diverse projecten te realiseren.

Wij, Möbius, zijn een advieskantoor dat al meer dan 20 jaar in de overheidssector actief is. Met een team van 150 experten en consultants, hebben we relevante ervaring opgebouwd in de lokale, provinciale, regionale en federale overheden en overheidsorganisaties.

Dagelijks bouwen we met onze klanten mee aan een overheid in verandering. Door te innoveren en te investeren. Door diepgang te geven aan onze concepten ‘wendbaarheid’ en ‘slimme organisaties’.

Op basis van onze expertise zijn we geselecteerd als dienstverlener in meerdere raamcontracten van Poolstok en AGO.

Raamcontracten Poolstok

ORGANISATIEONTWIKKELING EN CHANGE MANAGEMENT

Je budgetten slinken. Je moet meer doen met minder. En tegelijkertijd wil je je klanten nog beter bedienen. Samen stellen we je organisatie op punt. We ondersteunen je bij alles wat met organisatieoptimalisatie, analyse en verbetering van processen en veranderingsmanagement te maken heeft. Van structuur tot cultuur, van nieuwe visie tot nieuwe werkplek en de opmaak van een personeels(behoefte)plan: we maken je diensten efficiënter en effectiever, rekening houdend met de onderliggende werking, competenties en attitudes van je mensen en de organisatiecultuur en -uitdagingen.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Overheidsorganisaties willen minder investeren in de obligate evaluatiegesprekken en meer inzetten op talentmanagement, performance management en processen die individuele performantie verhogen. Men wil de betrokkenheid van medewerkers verhogen en evolueren richting een informele, open feedbackomgeving. Louter het evaluatiesysteem laten verdwijnen biedt geen antwoord op de noden. De wijziging in het regelgevend kader geeft overheidsinstellingen de ruimte om verder te werken aan een modern P&O-beleid, ook op vlak van evalueren.

Raamcontracten AGO

BELANGHEBBENDENMANAGEMENT

Organisaties denken na over de manier waarop zij bij veranderingen moeten omgaan met verschillende belangen en invloeden. De vraag wordt gesteld waarom, wanneer en in elke mate, u wie moet betrekken. Want als Vlaamse overheid werkt u met verschillende partners samen aan thema’s met een maatschappelijke impact. Belanghebbendenmanagement heeft niet als doel om belanghebbenden en risico’s te controleren, maar wel om op een goede manier partijen te betrekken en samenwerkingen te stimuleren. Om te resulteren in een constructieve samenwerking, vergt dit een goede besluitvorming en aanpak van dit participatief proces. We spreken daarom ook eerder van belanghebbendenbetrokkenheid.

STRATEGISCH DESIGN

Publieke organisaties staan voor strategische momenten. Hoe aligneer ik mij op nieuw beleid? Hoe pak ik een fusie aan? Hoe innoveer ik onze dienstverlening? Vraagstukken waarop strategisch management een antwoord biedt. De strategische bovenbouw van een organisatie bevat een doordachte missie, een ambitieuze visie en diepgewortelde waarden. De sterkte van een strategie schuilt echter in de concrete doorvertaling van deze begrippen. Zoals een dashboard dat de realisatiegraad van de vooropgestelde strategie zichtbaar maakt, een cultuur die continue verbetering stimuleert en aandacht voor visualisatie. Een strategie is pasgeslaagd wanneer die is doorvertaald tot op de werkvloer.

SERVICE DESIGN

De laatste jaren is een evolutie zichtbaar in de manier waarop dienstverlening wordt georganiseerd. Steedsmeer wordt vertrokken vanuit een vraaggerichte aanpak en niet vanuit een aanbodgerichte logica. Service design is het gebruikersgericht herdenken van processen (volgens de Lean-filosofie) en organisaties, om aan te sluiten bij de verwachtingen van de klant. Cruciaal is het kennen van de noden en behoeften van de verschillende gebruikers. Hiervoor worden tools en methodieken ingezet zoals klantenbevragingen, onlinemoderatie, customer journeys, service- en productencatalogi,… Het resultaat van een goed uitgevoerde design thinking levert een dienst, proces of concept op dat gebruiksvriendelijk, relevant en authentiek is.

PERSONEELSPLANNING, PROCESANALYSE EN RISICOANALYSE

Processen vormen de kern van de bedrijfsvoering, want alleen dáár komen mensen, middelen, methodenen materialen bij elkaar om meerwaarde te creëren. Welke opportuniteiten zich voordoen, blijkt pas als je werkprocessen in kaart brengt (conform het uniform kader voor procesmanagement ‘Vlaams Proceshuis’). Vanuit die processen kan een organisatiemodel en -cultuur op maat worden vormgegeven. Processen laten toe om een beter zicht te krijgen op mogelijke risico’s en het beheer van deze risico’s. Inzicht in de processen is belangrijk om de juiste personele middelen te voorzien. Dit kan door een werklastmeting uit te voeren (met aandacht voor de werkdruk en draagkracht van uw medewerkers) en te vertalen naar een personeelsbehoefteplan, gekoppeld aan de Vlaamse Functiefamilies.

Onze insights
Recente nieuwsberichten en downloads

View all insights

Contacteer ons!

Steven Bauwens