Invlechting Brandweertaken

De regionalisering van de brandweer in Noord-Holland Noord is een direct gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer die landelijk is ingezet. In Noord-Holland is de keuze gemaakt om de regionalisering aan te grijpen om andere verbeter initiatieven direct uit te voeren. Het regionaliseren van de brandweer is immers geen doel op zich, maar moet bijdragen aan een voortdurende en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg in NHN. Het ‘slimmer organiseren’ van de brandweer is één van de 4 sporen van het beleidsprogramma brandweer NHN 2.0 (de andere drie sporen zijn ‘minder brand’, ‘betrouwbaar en betaalbaar op tijd’ en ‘vrijwilligheid en leiderschap’, samen ook wel de ‘modernisering van de brandweer’ genoemd). Er is toegewerkt naar eén brandweerorganisatie voor heel Noord-Holland Noord binnen de gestelde wettelijke en bestuurlijke kaders. Deze brandweerorganisatie maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waarbij de ondersteunende bedrijfsvoeringorganisatie voor de gehele organisatie van de veiligheidsregio is aangepast.
Jeroen Schiedon

Een complex traject waarbij in teamverband een fantastische prestatie is gerealiseerd.

Opdrachtgever VRNHN

Aanpak

Er is een gefaseerde aanpak gevolgd:

Fase 1: definitiefase

Door het uitwerken van een systematiek voor kosten risico en kwaliteit, een aanzet voor een visiedocument en het opstellen van de hoofdlijnen van een projectplan is invulling gegeven aan een deel van de definitiefase. Als laatste onderdeel van deze fase is het projectplan ontwikkeld op basis waarvan het project wordt uitgevoerd.

Fase 2: ontwerpfase

In de ontwerpfase is gewerkt aan een verdere detaillering van het project door het opstellen van een aantal ‘uitgangspuntennotities’, het uitvoeren van een pilot tarievenstructuur en het uitvoeren van een aantal inventarisaties. B.v arbeidsvoorwaarden en faciliteiten (incl. ICT). Verder is in deze fase ook een ‘transitieakkoord’ opgesteld, t.a.v. vervangingen, investeringen, eventuele bezuinigingen in de periode tot aan de overgangsdatum en de invulling van vacatures.

Fase 3: voorbereidingsfase

In deze fase is een verdere uitwerking gemaakt van de resultaten uit de tweede fase in een uitgewerkt inrichtingsplan brandweer en een begroting 2015. Voorstellen zijn opgeleverd voor kostenverdeling, (vergoeding van) frictiekosten, een arbeidsvoorwaardenregeling, functieboek en formatieplan, een sociaal statuut en plan, een huisvestingsplan en een facilitair plan.

Fase 4: realisatiefase

In de realisatiefase geven we uitvoering aan de zaken die voorbereid zijn in de voorgaande fase. Zo wordt het plaatsingsproces doorlopen, wordt de HRM functie en financiële functie ingericht en worden de ICT voorzieningen getroffen.

 

Resultaat

De aanpak van Möbius heeft geleid tot:

  • Een invlechtingstraject binnen een complexe politieke context
  • Eén brandweerorganisatie voor heel Noord-Holland Noord binnen de gestelde wettelijke en bestuurlijke kaders.
  • Een succesvolle invlechting Per 1 januari 2015 waarbij overdracht van budgetten en aanpassing van organisatiestructuren inclusief de ondersteunende bedrijfsvoeringsorganisatie in de veiligheidsregio is gerealiseerd.

Bedankt voor het lezen

Delen case