Hand in hand naar meer kwaliteitsvolle zorg

Het kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg werd reeds in 2012 uitgewerkt door een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt. Vandaag zijn meer dan 140 woonzorgcentra gestart met PREZO Woonzorg.
Melissa Desmedt

Sinds 2013 rapporteren de Vlaamse woonzorgcentra indicatoren om een kwaliteitsverbetering van de zorgverlening te beogen (zie ‘Meting van kwaliteit van leven in Vlaamse woonzorgcentra’). De resultaten van 2016 geven aan dat onder andere de veiligheid, het respect en de interactie met het personeel sterk verschillen over de woonzorgcentra. Nochtans werken de Vlaamse woonzorgcentra hard aan kwaliteitsvolle zorg. In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt, het integrale kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Vandaag zijn meer dan 140 woonzorgcentra gestart met PREZO Woonzorg.

Wat is PREZO Woonzorg?

PREZO Woonzorg, ofwel ‘Prestatiemodel in de Zorg’, is een integraal kwaliteitssysteem dat woonzorgcentra ondersteunt bij het borgen en verbeteren van kwaliteit. Het model omvat 60 kwaliteitsthema’s die zich focussen op de geleverde zorg, beleid, communicatie, zorgcontinuïteit en het zorgdossier. Deze thema’s zijn telkens gekoppeld aan specifieke doelstellingen, die op hun beurt vertaald kunnen worden in concrete acties voor medewerkers. Op basis van de resultaten kunnen woonzorgcentra specifieke verbeteracties en -trajecten uitwerken.

 

 

PREZO Woonzorg, aangestuurd door de PDCA-cyclus, bestaat uit domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de zes levensgebieden van de bewoner:

 • hetzij welbevinden in wonen en leven
 • sociaal welbevinden
 • psychisch welbevinden en gezondheid
 • lichamelijk welbevinden
 • zingeving en spiritueel welbevinden
 • partnerrelaties en intimiteit

De pijlers beschrijven wat er precies nodig is om de prestaties per levensgebied te kunnen realiseren; namelijk een woonzorgplan, zorgcontinuïteit, communicatie en informatie. De voorwaarden beschrijven dan weer de noodzakelijke ondersteunende prestaties; oftewel de professionele medewerkers en de professionele organisatie.

Enterprise Excellence

Met PREZO Woonzorg streven woonzorgcentra naar enterprise excellence: een veilige werkomgeving, met een kostenefficiënte werking en bovenal kwaliteitsvolle zorg voor bewoners. Enterprise excellence gaat over de toewijding van een organisatie om waarde te creëren voor de bewoner door kwalitatieve producten of diensten volledig, op tijd en kostenefficiënt aan te leveren. In een excellente organisatie begrijpen de verpleeg- en zorgkundigen de purpose en strategie van de organisatie (waarom – hoe – wat) en zijn ze gemotiveerd om deze te ondersteunen. Leiders bieden een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen en stimuleren werknemers om elke dag te verbeteren.

 

PREZO Woonzorg biedt medewerkers een kompas aan dat hen stimuleert om professioneel te handelen en borg- of verbeteracties systematisch aan te pakken.

 

En dit verhaal past dan ook volledig in PREZO Woonzorg. Het kwaliteitssysteem vertrekt immers vanuit een intrinsieke motivatie en het geloof om een meerwaarde te creëren voor haar bewoners, medewerkers en organisatie. Het zet de bewoner centraal en vertrekt vanuit zijn/haar noden of verwachtingen. Daarnaast biedt het model de medewerkers een eenduidige kwaliteitstaal dat bovendien een houvast biedt bij het opmaken van strategische beleidskeuzes en een kwaliteitsbeleid. Het is een leidraad om op een systematische en gestructureerde wijze borg- en verbeteracties op te zetten in functie van meer kwaliteitsvolle zorg.

Hand in hand: PREZO Woonzorg en het Shingo Model

Maar het uitrollen van PREZO Woonzorg kent ook een keerzijde van de medaille. In onze insight ‘Werkdruk, kwaliteit van zorg en efficiëntie in woonzorgcentra’ werd reeds verwezen naar de uitdagingen voor woonzorgcentra en de toenemende druk op medewerkers; met zowel fysieke als mentale klachten (burn-out) als gevolg. Om efficiënter te werken en te streven naar enterprise excellence zetten zorgorganisaties in op allerhande verbeterinitiatieven zoals visueel management, gemba wandelingen en verbeterborden. En in kader van PREZO Woonzorg worden nog meer borg- en verbetertrajecten gedefinieerd alsook geïmplementeerd.

Uit wetenschappelijke literatuur (Hammer & Champy, 1993) blijkt echter dat van alle veranderingsprojecten binnen een organisatie 70% faalt, 25% kort effectief is en slechts 5% leidt tot duurzame en continue verbeterde resultaten. Het doelloos opstellen van actieplannen vormt dus een hinderpaal voor zorgorganisaties en benadrukt de nood aan een cultuur van permanente verbetering: een overkoepeld geheel waarin verbeterinitiatieven ruimer gekaderd worden zodat de implementatie ervan ingebed is in de dagdagelijkse werking.

Shigeo Shingo brengt in zijn Shingo Framework for Enterprise Excellence de verschillende bouwstenen van een cultuur van permanente verbetering samen en formuleert 10 principes die het gedrag vormen dat binnen elke organisatie zal leiden tot een duurzame implementatie van verbeteracties en het behalen van de gewenste resultaten. Het reflecteren over de principes binnen een organisatie zorgt ervoor dat er wordt teruggekeerd naar een heldere en doorleefde purpose. Met andere woorden, er wordt teruggekeerd naar de kern van de zorg en de waardetoevoegende aspecten voor de bewoners. Daarnaast denken organisaties na over hoe alle medewerkers de kans kunnen krijgen om betrokken te worden bij verandertrajecten.

 

 

 1. Create value for the customer – Ontdek waar elke bewoner waarde aan hecht. Zorg dat deze waarde gevoeld wordt door elke medewerker, meet de juiste zaken en communiceer consequent.
 2. Create consistency of purpose – Schep duidelijkheid in waar de organisatie voor staat, waar ze naartoe wil en hoe dit zal gebeuren.
 3. Think systemically – Denk in termen van systemen die de strategie ondersteunen en ga niet zomaar over tot het gebruiken van “losse tools”. Processen en activiteiten interageren met elkaar, het is belangrijk om het volledige overzicht te behouden aangezien veranderingen meerdere processen kunnen beïnvloeden.
 4. Flow & pull value – Streef naar een continue en zo kort mogelijk waardeketen, vertrekkend vanuit de vraag of verwachting van de bewoner.
 5. Assure quality at the source – Kwaliteit wordt ingebed in elke stap van elk process.
 6. Focus on process – Zoek de oorzaak van problemen bij een onvolmaakt proces en niet bij de werknemer achter het proces.
 7. Seek perfection – Perfectie kan nooit bereikt worden, maar het streven ernaar brengt een cultuur van continue verbetering op gang.
 8. Embrace scientific thinking – Verbeter in kleine stappen, frequent observeren, uittesten en bijsturen, telkens leren en verbeteren.
 9. Lead with humility – Bescheidenheid creëert een cultuur van openheid en respect, wat op zijn beurt de creatieve vaardigheden van elke werknemer ten goede komt. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het continu bijleren en verbeteren.
 10. Respect every individual – Respect versnelt de ontwikkeling van werknemers en creëert een cultuur van empowerment en initiatief.

Bent u op zoek naar een praktisch model dat u kan begeleiden bij een succesvolle implementatie van verbeteracties in kader van PREZO Woonzorg? Bent u benieuwd naar de 10 principes die (in elke organisatie) kunnen bijdragen tot een cultuur van permanente verbetering en dit in lijn met de strategie? Neem dan snel contact op met (één van) onze expert(s)! Wij streven samen naar het verankeren van een cultuur van permanente verbetering in uw organisatie.

Bedankt voor het lezen

Delen blog