Klimaatimpact

Bij Möbius geloven we dat het nemen van effectieve maatregelen om klimaatverandering te beperken essentieel is voor elke organisatie die streeft naar duurzaamheid. Wij helpen onze klanten graag om keuzes te maken die beter zijn voor het klimaat!

Climate Impact

Een managementsysteem voor je uitstoot van broeikasgassen

Elke geloofwaardige duurzaamheidsstrategie omvat een krachtig beheer van de milieueffecten van haar activiteiten, producten en/of diensten. Dit begint vaak met het beheer van de uitstoot van broeikasgassen. Möbius biedt deskundig advies over elke stap van de climate journey: van de ecologische voetafdruk tot de ontwikkeling van strategieën en transitieplannen voor het bereiken van (en rapporteren over) de reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. Samen met jou ontwikkelen wij het juiste broeikasgasbeheersysteem voor je organisatie.

Wij ondersteunen je in de omslag naar een CO2-arme bedrijfsvoering

carbon-footprint-1

Berekening van je ecologische voetafdruk

Identificatie van de belangrijkste emissiecategorieën binnen Scope 1, Scope 2 en Scope 3. Opzetten van een pragmatisch datacollectieproces. Berekening van de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf volgens erkende normen (GHG Protocol, Bilan carbone®, specifieke sectorale richtlijnen). Ondersteuning bij het selecteren van de softwareoplossing die het beste bij jouw organisatie en behoeften past.

Targets

Bepaling van realistische doelstellingen

Rekening houden met je basisemissies en verwachte groei om realistische en haalbare reductiedoelstellingen te bepalen. Bepaling van doelstellingen die rekening houden met zowel de wetenschap (bv. science based targets) als met jouw bedrijfsvisie en uitdagingen. Ontwikkeling van BKG-simulaties en verschillende trajecten om de 1,5°C-doelstelling of een netto nul-ambitie te bereiken. Formalisering van jouw klimaatverbintenis (bv. indienen SBTi, publieke verbintenis, interne communicatie).

GHG reduction

Stappenplan voor broeikasgasreductie

Hoe gaan we onze doelen bereiken? Hoeveel tijd zal het ons kosten? Welke middelen hebben we nodig? Dit zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wij helpen jou om passende reductiemaatregelen te identificeren, deze te plannen en de financiële middelen in te schatten die nodig zijn om ze uit te voeren (CAPEX/OPEX-model).

value-chain-1

Value chain management

Het terugdringen van emissies die onder Scope 3 vallen (en vaak een aanzienlijk deel uitmaken van de ecologische voetafdruk van een organisatie) staat voorop. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken met je leveranciers. Wij kunnen jou helpen door gegevens van je leveranciers te analyseren of te verzamelen, samenwerkingsprogramma's met leveranciers te ontwikkelen, de prestaties van leveranciers te monitoren en selectiecriteria voor het inkoopproces vast te stellen om emissiereducties in de hele waardeketen te garanderen.

governance

Governance

Ondersteuning van de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van uw klimaatactieplan. Overleg met de verschillende belanghebbenden. Het bepalen van controlecycli om jouw vooruitgang te beoordelen en het actieplan bij te werken. Integratie van het beheer van broeikasgassen in jouw dagelijkse procedures en bestuursstructuur.

letter

Informatie en bekendmaking van de resultaten

Opstellen van klimaatrapportage volgens de belangrijkste normen (verplichte klimaatnorm volgens CSRD, klimaatveranderingsvragenlijst van CDP, set indicatoren in GRI ...). Wij kunnen jou ondersteunen bij de interne communicatie binnen ew organisatie of de externe communicatie naar jouw klanten.

Onze experten in Klimaatimpact

Picture of Laura Shahbenderian

Laura Shahbenderian

Picture of Mathias Fahy

Mathias Fahy