Klimaatimpact

Bij Möbius geloven we dat effectieve klimaatmaatregelen essentieel zijn voor elke organisatie die naar duurzaamheid streeft. Wij helpen onze klanten graag om keuzes te maken die beter zijn voor het klimaat!

Climate Impact

Een managementsysteem voor je uitstoot van broeikasgassen

Elke geloofwaardige duurzaamheidsstrategie omvat een krachtig beheer van de milieueffecten van de activiteiten, producten en/of diensten van een organisatie. Vaak begint dit met het beheer van de uitstoot van broeikasgassen. Möbius biedt deskundig advies over elke stap van de climate journey. We helpen je bij het berekenen van je ecologische voetafdruk, ontwikkelen strategieën en plannen om broeikasgasemissies te verminderen en te rapporteren, en analyseren de klimaatrisico's voor je organisatie. Samen met jou ontwikkelen we het juiste beheersysteem voor broeikasgassen.

Wij ondersteunen je in de omslag naar een CO2-arme bedrijfsvoering

carbon-footprint-1

Berekening van je ecologische voetafdruk

Wij identificeren de belangrijkste emissiecategorieën binnen Scope 1, Scope 2 en Scope 3. Vervolgens zetten we een pragmatisch dataverzamelingsproces op. We berekenen de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf volgens erkende normen (GHG Protocol, Bilan Carbone®, specifieke sectorale richtlijnen). Daarnaast bieden we ondersteuning bij het selecteren van de softwareoplossing die het best bij jouw organisatie en behoeften past.

Targets

Bepaling van realistische doelstellingen

Wij bepalen realistische en haalbare reductiedoelstellingen die rekening houden met zowel wetenschappelijke inzichten (zoals science based targets) als met jouw bedrijfsvisie en uitdagingen (basisemissies en verwachte groei). We ontwikkelen BKG-simulaties en verschillende trajecten om de 1,5°C-doelstelling of een net zero-ambitie te bereiken. Daarnaast formaliseren wij jouw klimaatverbintenis (bv. indienen SBTi, publieke verbintenis, interne communicatie).

GHG reduction

Stappenplan voor broeikasgasreductie

Hoe gaan we onze doelen bereiken? Hoeveel tijd zal het ons kosten? Welke middelen hebben we nodig? Dit zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wij helpen jou om passende reductiemaatregelen te identificeren, deze te plannen en de financiële middelen in te schatten die nodig zijn om ze uit te voeren (CAPEX/OPEX-model).

value-chain-1

Value chain management

Het terugdringen van Scope 3-emissies, die vaak een groot deel van de ecologische voetafdruk van een organisatie vormen, staat voorop. Dit is alleen mogelijk door nauw samen te werken met je leveranciers. Wij kunnen jou helpen door gegevens van je leveranciers te analyseren of te verzamelen, samenwerkingsprogramma's met leveranciers te ontwikkelen, de prestaties van leveranciers te monitoren en selectiecriteria voor het inkoopproces vast te stellen om emissiereducties in de hele waardeketen te garanderen.

governance

Governance

Wij ondersteunen de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van jouw klimaatactieplan. We overleggen met de verschillende belanghebbenden en bepalen controlecycli om je voortgang te beoordelen en het actieplan bij te werken. Bovendien integreren we het beheer van broeikasgassen in je dagelijkse procedures en bestuursstructuur.

risico-analyse

Klimaatrisico-analyse

Wij analyseren de klimaatrisico's voor jouw organisatie, zowel de fysieke als de transitierisico's. Hierbij houden we rekening met de huidige locaties, activiteiten en assets, evenals met de toekomstige plannen van de organisatie. We voeren een uitgebreide risicoanalyse uit en berekenen het financiële effect van elk risico volgens verschillende klimaatscenario's.

letter

Informatie en bekendmaking van de resultaten

Wij stellen klimaatrapportages op volgens de belangrijkste normen, zoals de verplichte klimaatnorm volgens CSRD, de klimaatveranderingsvragenlijst van CDP, de set indicatoren in GRI ... Daarnaast bieden wij ondersteuning bij zowel interne communicatie binnen jouw organisatie als externe communicatie naar jouw klanten.

Onze experten in Klimaatimpact

Picture of Laura Shahbenderian

Laura Shahbenderian

Picture of Mathias Fahy

Mathias Fahy