Van leverancier tot partner in het hedendaagse zorgproces

Teneinde in de toekomst beter te kunnen inspelen op de reële behoeften van de klant, wensten een farmaceutisch bedrijf en een bedrijf actief in de medische technologie inzicht te verkrijgen in wat momenteel gemist worden in hun aanbod.
Sofie De Coninck

Strategische uitdaging

Zowel een farmaceutisch bedrijf als een bedrijf actief in de medische technologie, beide actief in België, wensen hun dienstverlening beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van hun klanten, voornamelijk ziekenhuizen en laboratoria.

Aan de hand van een kwalitatieve bevraging bij de diverse doelgroepen waarop deze bedrijven zich richten,  trachten deze bedrijven een inzicht te verkrijgen in die elementen in hun aanbod die momenteel gemist worden of als frustrerend worden ervaren. Op deze manier wensen deze bedrijven verder vorm te geven aan hun ambitie om in de toekomst beter te kunnen inspelen op reële behoeften en te evolueren van een ‘leverancier’ voor ziekenhuizen en laboratoria naar een bredere partner in het hedendaagse zorgproces.

Aanpak

Vormgeven kwalitatieve interviewgids per doelgroep

Samen met Möbius bepaalden de bedrijven welke inzichten de klantenbevraging diende te genereren. Hierbij kwam een overzicht van mogelijke thema’s en een gespreksgids met een aantal ondersteunende vragen om de thema’s verder uit te diepen tot stand. In deze interviewgids werd onder andere gepeild naar:

  • aspecten waar de huidige of potentieel toekomstige klanten op vandaag belang aan hechten,
  • de tevredenheid van de geïnterviewden met betrekking tot farmaceutische bedrijven of bedrijven die medische IT-technologieën of oplossingen leveren,
  • de visie van de geïnterviewden op trends in de markt en de bijhorende impact

Aan de hand hiervan werden diepte-interviews afgenomen bij verschillende doelgroepen. De geïnteresseerden hiervoor vonden we op basis van de contacten van de opdrachtgevers, maar ook het netwerk van Möbius spraken we aan. Voor het farmaceutisch bedrijf zagen we zowel managementleden van ziekenhuizen, oncologen, neurologen, apothekers als patiënten. Voor het bedrijf actief in de medische technologie ging het om IT-managers en laboverantwoordelijken.

Opmaken inzichtelijk rapport

Van elk kwalitatief interview werd een samenvattend verslag opgemaakt, met als doelstelling de bedrijven een exhaustief overzicht te geven van de tijdens de interviews besproken topics. Op basis hiervan werd ook een inzichtelijk rapport vormgegeven, met een overzicht van de belangrijkste conclusies over alle interviews heen. De volgende zaken werden hierbij onder andere toegelicht:

  • de perceptie over farmaceutische bedrijven of bedrijven actief in de medische technologie, en de positieve en negatieve factoren die deze bepalen
  • een overzicht van de bij naam vermelde farmaceutische bedrijven of bedrijven actief in de medische technologie en hoe elk van hen geëvalueerd wordt
  • een vergelijking tussen het belang van een dienstverlening ter plaatse bij problemen versus een dienstverlening vanop afstand

Aanvullend hierop werd vanuit de Healthcare expertise van Möbius een kader gecreëerd waarbinnen de inzichten uit deze interviews breder werden opgehangen aan de belangrijkste hedendaagse en toekomstige evoluties in het landschap van de zorgsector.

Resultaat

Op basis van deze studie hebben onze opdrachtgevers hun focuspunten voor de toekomst kunnen bepalen, om zo waar mogelijk nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

Bedankt voor het lezen

Delen case