Onze expertise in gezondheidsbeleid

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een transformatie. De gekende uitdagingen zoals de demografische evoluties, technologische vooruitgang, stijging van het aantal chronisch zieke patiënten en de financiële slagkracht tekenen zich verder af.

Daarbovenop heeft COVID-19 de sterktes en pijnpunten van ons gezondheidszorgsysteem blootgelegd. Preventie, flexibiliteit, integratie van zorg, financieringsmodel, … zijn dan ook de hefbomen van de toekomst.

Een fundamentele hervorming vraagt om gedragsverandering bij alle stakeholders. Die gedragsverandering is pas mogelijk wanneer de systemen die de dynamiek van ons zorgmodel bepalen in vraag worden gesteld. Vanuit praktische kennis uit het werkveld en ondersteund door onze ervaring in verander- en communicatiebeheer helpen we beleidsmakers bij het ontwikkelen en monitoren van beleid, het aanpassen van de onderliggende (zorg)systemen, het uitwerken van strategie en het optimaal inrichten van organisatiestructuren. We onderbouwen dit telkens met feiten en cijfers (‘health analytics’) en in nauwe participatie met de betrokken stakeholders.

Laten we kennis maken

Getuigenissen over onze expertise binnen gezondheidsbeleid

We ondersteunen beleidsmakers bij hun uitdagingen.
Ontdek onze expertises.

Ontwikkelen van beleid

Formuleren van nieuwe beleidsdoelstellingen via participatie en overleg om deze vervolgens te kunnen omzetten in aanpassingen van het systeem (bijvoorbeeld financiering, nomenclatuur, kwaliteit,…).

Operationaliseren en monitoren van beleid

Ondersteunen van pilootprojecten,  ontwikkelen van beleidsindicatoren en opzetten van operationele beleidsdashboards.

Vormgeven van strategie en organisatiesturing

Definiëren van strategische keuzes en deze omzetten in een aangepast personeelsbestand en een innovatieve organisatievorm.

Ontwikkelen van beleid

Gedragsverandering is alleen mogelijk door het beleid en sturende systemen aan te passen.

Fundamentele hervorming van de bestaande zorgmodellen laat toe om de huidige uitdagingen (demografische evolutie, de chronisch zieke patiënt, de versnippering van bevoegdheden, …) en kansen (o.a. technologische evolutie) ten volle te benutten. Deze fundamentele hervorming kan enkel tot stand komen door het beleid en onderliggende systemen als kwaliteit en financiering in vraag te stellen in functie van de gewenste ‘outcome’.

Möbius begeleidt de overheid en haar beleidsmakers om via participatie en overleg te komen tot nieuwete beleidsdoelstellingen om deze vervolgens te kunnen omzetten in aanpassingen van het systeem. We doen dit door grootschalige bevragingen en een participatieve aanpak, door doorgedreven statistische analyse en door verschillende scenario’s ter vergelijking in functie van het gewenste resultaat en kost (kosten-batenanalyses). Tot slot voorzien we ook de nodige communicatie om draagvlak en acceptatie van de gedefinieerde beleidsopties te vergroten.

Lees meer over onze ervaring:

Artikel
De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn is een sterk participatief traject met de sector: zes werkgroepen met telkens een 40-tal vertegenwoordigers van het werkveld, bijna 1.000 inschrijvingen voor de…

Operationaliseren en monitoren van beleid

In een snel evoluerende context is vlot kunnen bijsturen van essentieel belang.

Beleid zonder monitoring is als op stap gaan zonder kompas. Om beleid effectief tot uitvoering te brengen is het belangrijk om het te operationaliseren en nauwgezet op te volgen. Operationaliseren kan door een beleidskader aan te reiken en binnen dit kader proeftuinen op te zetten via pilootprojecten. Monitoren gebeurt dan weer door het ontwikkelen en permanent opvolgen van kwaliteitsvolle indicatoren die de beleidsinspanning en effecten continu evalueren.

Möbius kan als begeleider van pilootprojecten ondersteuning bieden bij het operationaliseren van jouw beleid.

Daarnaast zijn we de geknipte partner om beleidsindicatoren te ontwikkelen en te integreren in een operationeel beleidsdashboard. Dit dashboard helpt om te bepalen welke beleidsopties het meest doeltreffend zijn en hoe de implementatie van beleid kan worden verbeterd. Via slimme rapportering (ondersteund door tools) en inhoudelijke interpretatie beschikt de beleidsmaker over de juiste instrumenten om een continue beleidsevaluatie in praktijk te brengen.

Lees meer over onze ervaring:

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Congres Evaluatie Persoonsvolgende financiering

Vormgeven van strategie en organisatiesturing

De effectiviteit en efficiëntie van kernopdrachten wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop we keuzes maken en sturen.

Elke overheidsdienst actief in het beleidsdomein van de gezondheidszorg wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen. Een snel evoluerend landschap stelt dan ook hoge eisen aan de beleidsmaker en dwingt die laatste tot keuzes. Effectiviteit en efficiëntie zijn daarbij sleutelwoorden, in het bijzonder in een versnipperd landschap met veel stakeholders. Daarom is het belangrijk om als overheidsdienst de juiste strategische keuzes te maken rekening houdend met regeerakkoorden en evoluties in het landschap, om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en om een organisatiemodel uit te bouwen dat een cultuur van creativiteit, veerkracht en wendbaarheid faciliteert.

Möbius ondersteunt overheidsdiensten en -organisaties bij het definiëren van strategische keuzes en helpt om deze keuzes om te zetten in een aangepast personeelsbestand en een innovatieve organisatievorm. We doen dit – afhankelijk van de gewenste doelstellingen – in co-creatie met de medewerkers, andere beleidspartners, patiëntenverenigingen, betrokken actoren en burgers. We baseren ons daarbij op nieuwe instrumenten en technieken om participatie en interactie mogelijk te maken (zoals Howspace, Miro, …).

Experts in Gezondheidsbeleid

Eline Maes
Olivier Camaly
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe
Melissa Desmedt
Peter Willen
Sarah Misplon

Expertise in ziekenhuizen

We hebben expertise in het beheersen van kosten, het optimaliseren van patiëntenpaden en het organiseren van netwerken.

Expertise in eerstelijnsgezondheidszorg

We zetten in op participatie en samenwerking doorheen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.