Onze expertise in gezondheidsbeleid

De gezondheidszorg staat meer dan ooit aan de vooravond van een transformatie. De gekende uitdagingen zoals de demografische evolutie, de stijging van het aantal chronisch zieke patiënten, de technologische vooruitgang en financiële slagkracht blijven bestaan. Daarbovenop heeft COVID-19 de sterktes en pijnpunten van ons gezondheidszorgsysteem blootgelegd. Preventie, flexibiliteit, integratie van zorg, een andere financiering … zijn zonder discussie hefbomen van de toekomst.

Bij Möbius zijn we ons gaan toeleggen op de sector van de gezondheidszorg vanuit de overtuiging om bij te dragen tot de ‘quadruple aim’. Dit doen we niet alleen door zorginstellingen in de eerste, tweede en derde lijn te begeleiden. Een fundamentele hervorming vraagt om een gedragsverandering bij alle stakeholders. Die gedragsverandering lukt pas wanneer we de systemen die de dynamiek van ons zorgmodel bepalen, in vraag stellen. Vanuit een praktische kennis van het terrein en ondersteund door onze ervaring in verander- en communicatiebeheer ondersteunen we beleidsmakers bij het ontwikkelen en monitoren van beleid, het aanpassen van de onderliggende (zorg)systemen, het uitwerken van strategie en het optimaal inrichten van organisatiestructuren. We doen dit telkens onderbouwd met feiten en cijfers (‘health analytics’) en in nauwe participatie met de betrokken stakeholders.

Laten we kennis maken

Getuigenissen over onze expertise binnen gezondheidsbeleid

We ondersteunen beleidsmakers bij hun uitdagingen.
Ontdek onze expertises.

Ontwikkelen van beleid

Formuleren van nieuwe beleidsdoelstellingen via participatie en overleg om deze vervolgens te kunnen omzetten in aanpassingen van het systeem (bijvoorbeeld nomenclatuur,
kwaliteit, financiering …).

Operationaliseren en monitoren van beleid

Ondersteunen van pilootprojecten,  ontwikkelen van beleidsindicatoren en opzetten van operationele beleidsdashboards.

Vormgeven van strategie en organisatiesturing

Definiëren van strategische keuzes en deze omzetten in een aangepast personeelsbestand en een innovatieve organisatievorm.

Ontwikkelen van beleid

Gedragsverandering is alleen mogelijk door het beleid en sturende systemen aan te passen.

Fundamentele hervorming van de bestaande zorgmodellen laat toe om de huidige uitdagingen (demografische evolutie, de chronisch zieke patiënt, de versnippering van bevoegdheden …) en kansen (o.a. door de technologische evolutie) ten volle te benutten. Deze fundamentele hervorming kan enkel tot stand komen door het beleid en onderliggende systemen (kwaliteit, financiering …) in vraag te stellen in functie van de gewenste ‘outcome’.

Möbius begeleidt de overheid en beleidsmakers om via participatie en overleg te komen tot nieuwe beleidsdoelstellingen, om deze vervolgens te kunnen omzetten in aanpassingen van het systeem (bijvoorbeeld nomenclatuur, kwaliteit, financiering …). We doen dit door grootschalige bevraging en participatie, doorgedreven statistische analyse en scenariogebaseerde vergelijking van verschillende opties in functie van ‘outcome’ en kost (‘kosten-baten analyses’). Tot slot voorzien we ook de nodige communicatie in functie van draagvlak en acceptatie van de gedefinieerde beleidsopties.

Lees meer over onze ervaring:

Artikel
De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn is een sterk participatief traject met de sector: zes werkgroepen met telkens een 40-tal vertegenwoordigers van het werkveld, bijna 1.000 inschrijvingen voor de…
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezondheidsconferentie Preventie

Operationaliseren en monitoren van beleid

In een snel evoluerende context is vlot en gericht kunnen bijsturen van essentieel belang.

Beleid zonder monitoring is als op stap gaan zonder kompas. Om beleid effectief tot uitvoering te brengen, is het belangrijk om het te operationaliseren en nauwgezet op te volgen. Operationaliseren kan door een beleidskader aan te reiken en binnen dit kader proeftuinen op te zetten via pilootprojecten. Monitoren gebeurt door het uitvoeren van gezondheidseconomische evaluaties en door het ontwikkelen en permanent opvolgen van kwaliteitsvolle indicatoren die de beleidsinspanning en effecten continu evalueren.

Möbius kan als begeleider van pilootprojecten ondersteuning bieden bij het operationaliseren van het beleid.

Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het uitvoeren van gezondheidseconomische evaluaties, bijvoorbeeld aan de hand van Markov modellen. Daarnaast is Möbius een geknipte partner om beleidsindicatoren te ontwikkelen en samen te brengen in een operationeel beleidsdashboard dat helpt om te bepalen welke beleidsopties het meest doeltreffend zijn en hoe de implementatie van het beleid kan worden verbeterd. Via slimme rapportering (ondersteund door tools) en inhoudelijke interpretatie beschikt de beleidsmaker zo over de juiste instrumenten om een continue beleidsevaluatie in praktijk te brengen.

Lees meer over onze ervaring:

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Congres Evaluatie Persoonsvolgende financiering
Artikel
Möbius begeleidde het RIZIV en de FOD Volksgezondheid bij de voorbereidende fase voor de pilootprojecten geïntegreerde zorg.

Strategie en organisatiesturing

De effectiviteit en efficiëntie van kernopdrachten wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop we keuzes maken en sturen.

Elke overheidsdienst actief in het beleidsdomein van de gezondheidszorg wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen. Een snel evoluerend landschap stelt hoge eisen aan de beleidsmaker en dwingt tot keuzes. Effectiviteit en efficiëntie zijn daarbij sleutelwoorden, in het bijzonder in een versnipperd landschap met veel stakeholders. Daarom is het belangrijk om als overheidsdienst de juiste strategische keuzes te maken in functie van regeerakkoorden en evoluties in het landschap, de neuzen in de zelfde richting te krijgen en een organisatiemodel uit te bouwen dat een cultuur van creativiteit, veerkracht en wendbaarheid faciliteert.

Möbius ondersteunt overheidsdiensten en -organisaties bij het definiëren van strategische keuzes en helpt om deze keuzes om te zetten in een aangepast personeelsbestand en een innovatieve organisatievorm. We doen dit – afhankelijk van de gewenste doelstellingen – in co-creatie met de medewerkers, andere beleidspartners, patiëntenverenigingen, betrokken actoren en burgers. We baseren ons op ‘state of the art’ instrumenten en technieken om participatie en interactie mogelijk te maken.

Lees meer over onze ervaring:

Experts in Gezondheidsbeleid

Eline Maes
Melissa Desmedt
Mathieu Dierick
Olivier Camaly
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe
Peter Willen
Sarah Misplon
Sarah Misplon
Melanie Sioen
Melanie Sioen

Expertise in ziekenhuizen

We hebben expertise in het beheersen van kosten, het optimaliseren van patiëntenpaden en het organiseren van netwerken.

Expertise in eerstelijnsgezondheidszorg

We zetten in op participatie en samenwerking doorheen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.

Expertise in Value Based Healthcare

We bieden ondersteuning bij het implementeren van de verschillende pijlers van Value Based Healthcare.