CSRD Consultancy

Met ons Sustainability Excellence-team helpen wij bedrijven te anticiperen op de komende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hoe Möbius je kan helpen met jouw CSRD-rapportage

CSRD

De CSRD verplicht beursgenoteerde en grote bedrijven om transparant informatie over ESG-thema's openbaar te maken. Onze end-to-end dienstverlening inzake duurzaamheid is erop gericht bedrijven te ondersteunen bij het anticiperen op de CSRD-vereisten en het ontwikkelen van een solide duurzaamheidsstrategie die waarde toevoegt. We werken nauw samen met onze klanten om de belangrijkste ESG-thema's voor hun bedrijf te identificeren en helpen hen vervolgens bij het ontwikkelen van beleid en acties om de strategie om te zetten in concrete acties en resultaten.

Onze experten verstrekken ook advies over governancestructuren en efficiënte datastromen. Zo wordt data meteen op een gestructureerde manier verzameld om te voldoen aan de CSRD-vereisten. Laat ons jouw organisatie helpen om met vertrouwen door het steeds veranderende duurzaamheidslandschap te navigeren en de positieve impact voor jouw stakeholders te vergroten.

Op welke bedrijven is de CSRD van toepassing?

 • Alle beursgenoteerde bedrijven op de gereglementeerde markt van de EU (inclusief beursgenoteerde kmo's, maar geen micro-ondernemingen)

 • Alle grote bedrijven die twee van de drie volgende criteria overschrijden*:

  • > 250 werknemers en/of​

  • > €40 miljoen euro omzet en/of ​

  • > €20 miljoen euro totale activa

 • Ondernemingen uit landen buiten de EU met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen in de EU indien zij ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU hebben die twee van bovenstaande criteria overschrijdt.

* Als het bedrijf een dochteronderneming van een grotere groep is, is het vrijgesteld van de CSRD-verplichtingen als het moederbedrijf een geconsolideerd duurzaamheidsverslag opstelt dat voldoet aan de CSRD.

Welke verplichtingen legt de CSRD op?

Volgens de CSRD moet een bedrijf in een daartoe bestemd onderdeel van zijn jaarverslag (niet in afzonderlijke duurzaamheidsverslagen) de informatie opnemen die nodig is om inzicht te krijgen in de impact van het bedrijf op duurzaamheidsvraagstukken en in de wijze waarop duurzaamheidsvraagstukken de eigen ontwikkeling, prestaties en positie van het bedrijf beïnvloeden.

De informatie die een bedrijf op grond van de CSRD moet verstrekken, moet onder meer informatie bevatten over de eigen activiteiten van het bedrijf en over de eigen waardeketen.

Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen, zullen verplicht een beperkte mate van assurance van de bekendgemaakte duurzaamheidsinformatie moeten nastreven.

De CSRD wijzigt de bestaande richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD) en breidt de rapportage-eisen aanzienlijk uit. Bovendien is zij van toepassing op een aanzienlijk groter aantal bedrijven (ongeveer 50 000 bedrijven in de EU) in alle sectoren.

Wat moet een bedrijf volgens de CSRD rapporteren?

De specifieke informatievereisten worden nader uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) om ervoor te zorgen dat bedrijven over duidelijke richtlijnen beschikken om op een consistente en vergelijkbare manier te rapporteren.

Op dit moment zijn de volgende ontwerprichtlijnen van de ESRS beschikbaar:

 • De algemene richtlijnen bevatten vereisten die van toepassing zullen zijn op alle onderwerpen die onder de CSRD vallen, alsook een reeks verplichte algemene toelichtingen (bv. in verband met materialiteit).

 • De sectoronafhankelijke richtlijnen bestrijken een reeks ESG-thema's die relevant kunnen zijn voor elk bedrijf, ongeacht de sector. Voor elk ESG-thema omvatten deze richtlijnen informatieverplichtingen met betrekking tot materialiteit, beleid en acties, metrics en doelstellingen en financiële effecten.

Sectorspecifieke richtlijnen zullen later aangevuld worden.

Wanneer zet ik de eerste stappen om aan de CSRD te voldoen?

NFRD-conforme bedrijven moeten al vanaf 1 januari 2024 aan de CSRD voldoen en alle andere grote bedrijven in 2025. Daarom adviseren wij bedrijven om zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereidingen.

Een eerste stap is het opstarten van een dubbel materialiteitsproces, waarbij wordt bepaald welke ESG-gerelateerde onderwerpen van wezenlijk belang zijn voor het bedrijf. Deze stap is verplicht voor alle bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen en zal de basis vormen voor de andere vereisten van de CSRD waaraan moet worden voldaan.

Daarnaast kan een CSRD gap analysis bedrijven beter laten begrijpen in hoeverre de beschikbare informatie en de bestaande processen al aan bepaalde CSRD-vereisten voldoen en op welke punten nog verdere actie nodig is om helemaal klaar te zijn voor de CSRD.

Wanneer moeten bedrijven voldoen aan de CSRD?

2025

Ondernemingen die onder de NFRD vallen*:
Reportage in 2025
(voor boekjaar 2024)​

* beursgenoteerde bedrijven en bank- en verzekeringsmaatschappijen die aan bepaalde criteria voldoen

2026

Alle grote ondernemingen:
Reportage in 2026
(voor boekjaar 2025)

2027

Beursgenoteerde KMO's:
Rapportage in 2027*
(voor boekjaar 2026)

* volgens vereenvoudigde normen

2029

Ondernemingen uit landen buiten de EU:
Reportage in 2029
(over boekjaar 2028)​

Veelgestelde vragen

Wat valt onder de CSRD?
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een beleidsmaatregel van de Europese Unie die bedrijven verplicht om transparantie te bieden over duurzaamheidskwesties. De CSRD richt zich op milieu-, sociale en governance-thema's, beter bekend als ESG-thema's. De richtlijn eist dat bedrijven informatie over hun eigen activiteiten en waardeketen opnemen, die nodig is om inzicht te krijgen in de impact van het bedrijf op duurzaamheidsvraagstukken en in de manier waarop deze vraagstukken de ontwikkeling, prestaties en positie van het bedrijf beïnvloeden. Deze informatie moet worden opgenomen in een specifiek deel van hun jaarverslag. Bedrijven die onder de CSRD vallen, moeten ook streven naar een bepaalde mate van assurance van de openbaar gemaakte duurzaamheidsinformatie.
Welke bedrijven vallen onder de CSRD?
De CSRD is van toepassing op alle beursgenoteerde bedrijven op de gereguleerde markt van de EU, inclusief beursgenoteerde kmo's, maar geen micro-ondernemingen. Ook is de CSRD van toepassing op alle grote bedrijven die twee van de drie volgende criteria overschrijden: meer dan 250 werknemers en/of een omzet van meer dan €40 miljoen en/of totale activa van meer dan €20 miljoen. Bedrijven uit landen buiten de EU die een netto-omzet van meer dan €150 miljoen in de EU hebben en ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU hebben dat twee van bovenstaande criteria overschrijdt, zijn ook onderhevig aan de CSRD.
Hoeveel bedrijven vallen onder de CSRD-richtlijn?
De CSRD zal naar verwachting van toepassing zijn op een aanzienlijk groter aantal bedrijven dan de eerdere richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD). De CSRD breidt de rapportage-eisen aanzienlijk uit en is naar schatting van toepassing op ongeveer 50.000 bedrijven in de EU, in alle sectoren.
Wat is ESG en CSRD?
ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. In de context van de CSRD verwijst ESG naar de thema's die bedrijven moeten rapporteren onder de nieuwe regelgeving. De CSRD vereist dat beursgenoteerde en grote bedrijven transparante informatie over ESG-thema's openbaar maken. Dit omvat informatie over de impact van de eigen activiteiten van het bedrijf op deze thema's en hoe deze thema's op hun beurt de ontwikkeling, prestaties en positie van het bedrijf beïnvloeden.
Wie moet ESG rapporteren?
Bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, zijn verplicht om te rapporteren over ESG-thema's. Dit omvat alle beursgenoteerde bedrijven op de gereglementeerde markt van de EU, inclusief beursgenoteerde kmo's, maar geen micro-ondernemingen. Grote bedrijven die twee van de drie volgende criteria overschrijden - meer dan 250 werknemers, een omzet van meer dan €40 miljoen, of totale activa van meer dan €20 miljoen - moeten ook rapporteren over ESG. Hetzelfde geldt voor bedrijven buiten de EU die een netto-omzet van meer dan €150 miljoen in de EU hebben en ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU hebben dat twee van bovenstaande criteria overschrijdt.

Onze experten in Sustainability Reporting

Picture of Thomas De Romagnoli

Thomas De Romagnoli

Picture of Mathias Fahy

Mathias Fahy

Picture of Laura Shahbenderian

Laura Shahbenderian

Ben jij klaar voor de CSRD?

Ontdek hoe onze deskundigen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie je kunnen helpen jouw organisatie voor te bereiden op CSRD-rapportage of je kunnen helpen jouw duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.