Onze expertise in Raamcontracten Vlaamse overheid, e-WBS & Poolstok

Maak jouw projecten werkelijkheid dankzij een vereenvoudigde administratieve procedure. 

Möbius is een advieskantoor dat al meer dan 20 jaar in de overheidssector actief is. Met een team van meer dan 100 consultants hebben we in die tijd relevante ervaring opgebouwd bij zowel lokale, provinciale, regionale en federale overheden als bij verschillende overheidsorganisaties.

Dagelijks bouwen we samen met onze klanten mee aan een overheid in verandering. Door te innoveren. Door te investeren. Door diepgang te geven aan concepten als ‘wendbaarheid’ en ‘slimme organisaties’.

Op basis van onze expertise zijn we geselecteerd als dienstverlener in meerdere raamcontracten van de Vlaamse overheid, de Waalse overheid, Poolstok en andere publieke instanties.

Laten we kennis maken

Getuigenissen over onze expertise in Raamcontracten

Onze Raamcontracten

Vlaamse overheid: Personeelsplanning en procesmanagement

Organisaties hebben nood aan een dynamisch instrument dat toelaat hun personeelsbehoeften in functie van de organisatievereisten in te schatten, te plannen, te realiseren en op te volgen. 

Personeelsplanning is het proces waarbij de bestaande personeelsmiddelen in kaart worden gebracht, de toekomstige personeelsbehoeften worden ingeschat in functie van de te realiseren doelen en acties bepaald worden om die personeelsbehoeften te realiseren. Dit gebeurt met aandacht voor de werkdruk en draagkracht van uw medewerkers en wordt gekoppeld aan de functieclassificatie van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid: Strategisch management

Publieke organisaties staan voor strategische momenten. Hoe aligneer ik mij op nieuw beleid? Hoe pak ik een fusie aan? Hoe innoveer ik onze dienstverlening? Vraagstukken waarop strategisch management een antwoord biedt. De strategische bovenbouw van een organisatie bevat een doordachte missie, een ambitieuze visie en diepgewortelde waarden. De sterkte van een strategie schuilt echter in de concrete doorvertaling van deze begrippen. Een strategie is pas geslaagd wanneer die is doorvertaald tot op de werkvloer

Vlaamse overheid: Belanghebbendenmanagement

Organisaties denken na over de manier waarop zij bij veranderingen moeten omgaan met verschillende belangen en invloeden. De vraag wordt gesteld waarom, wanneer en in elke mate, u wie moet betrekken. Belanghebbendenmanagement heeft niet als doel om belanghebbenden en risico’s te controleren, maar wel om op een goede manier partijen te betrekken en samenwerkingen te stimuleren. Om te resulteren in een constructieve samenwerking, vergt dit een goede besluitvorming en aanpak van dit participatief proces.

Vlaamse overheid: Verandermanagement

Organisaties dienen hun strategie te vertalen naar de dagelijkse werking en processen. Dit raamcontract beoogt deze uitdagingen te begeleiden door het bepalen van de implementatiestrategie, het opzetten van de meest geschikte projectstructuur, het identificeren en uitrollen van de verandermethodieken die aansluiten bij de context van de entiteit en de leefwereld van de medewerkers. Tevens is er aandacht voor de menselijke interactie tussen de verschillende belanghebbenden in een verandertraject: samenwerking, co-creatie, groei, leren staan hierbij centraal.

eWBS

In het kader van de in Wallonië georkestreerde administratieve vereenvoudiging wil eWBS de administraties van het SPW, MFWB en UAP ondersteunen bij de administratieve vereenvoudiging.

Om tot die administratieve vereenvoudiging te komen, bieden we ondersteuning bij de uitvoering van procesverbeteringsprojecten. Het raamcontract stelt ons in staat om samen dergelijke projecten op een vereenvoudigde, efficiënte en snelle manier uit te voeren.

Poolstok: Organisatieontwikkeling & Performancemanagement

Je moet meer doen met minder. En tegelijkertijd wil je je klanten nog beter bedienen. Samen stellen we je organisatie op punt. We ondersteunen je bij alles wat met organisatieoptimalisatie, analyse en verbetering van processen en veranderingsmanagement te maken heeft. Van structuur tot cultuur, van nieuwe visie tot nieuwe werkplek en de opmaak van een personeels(behoefte)plan: we maken je diensten efficiënter en effectiever, rekening houdend met de onderliggende werking, competenties en attitudes van je mensen en de organisatiecultuur en -uitdagingen.

Men wil de betrokkenheid van medewerkers verhogen en evolueren naar een informele en open feedbackomgeving. Louter het evaluatiesysteem laten verdwijnen biedt echter geen antwoord op de bovengenoemde noden. De wijziging in het regelgevend kader geeft overheidsinstellingen wel de ruimte om verder te werken aan een modern People & Organization-beleid, ook op vlak van evalueren.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze newsletter