Netwerkstructuren

Möbius begeleidt als onafhankelijke en objectieve partner de uitdagende evenwichtsoefening tussen de verschillende partijen.

Expertise_network consulting_uitgelicht

Verken het potentieel van het netwerken

In het landschap van de ziekenhuisnetwerken zijn er nog veel vragen hoe het ziekenhuisnetwerk zich kan gaan ontwikkelen tot een slagkrachtige structuur met toegevoegde waarde voor de patiënt en de participerende ziekenhuizen.

Een duurzaam samenwerkingsmodel komt er niet vanzelf maar vraagt een investering in vertrouwen. Dit vertrouwen kan er alleen maar komen via een meersporenbeleid waarbij korte termijn kansen en opportuniteiten (samen aankoop, gerichte medische samenwerking, gezamenlijke investering, …) worden gecombineerd met een goed bestuur op netwerkniveau, lange termijn initiatieven met belangrijke toegevoegde waarde en klinische afspraken.

Jouw uitdaging, onze expertise

Expertise_network consulting_coaching

Faciliteren en coördineren van het netwerk

Afspraken maken in een netwerkstructuur is een evenwichtsoefening waarbij een klassieke organisatiesturing (op basis van éénheid van visie en commando) snel tegen zijn limieten botst. Het opzetten van een goed besluitvormingsproces is daarbij een essentieel onderdeel.

Möbius kan als neutrale en objectieve facilitator ad hoc of gedurende een overgangsperiode het netwerk faciliteren en coördineren, ter ondersteuning en in aanvulling op de rol van de voorzitter van het netwerk.

Expertise_network consulting_governance

Opzetten netwerk governance

De governance van het netwerk ligt deels vast met een beheersorgaan, netwerkhoofdarts, … De verdere invulling van samenwerking op netwerkniveau, wordt door het netwerk bepaald. 

Möbius ondersteunt en begeleidt bij de zoektocht naar het beste governance model met aandacht voor gedeeld datamanagement, gedegen projectmanagement, opvolging van doelstellingen en het bouwen aan vertrouwen. 

Expertise_network consulting_strategic care plan

Opmaken zorgstrategisch plan

Het doel van zorgstrategische planning is om het zorgaanbod aan te passen op de zorgbehoefte van de populatie. Op die manier kan een solide basisaanbod worden gegarandeerd met concentratie van expertise en rationalisatie van hoogtechnologische zorg.

Het zorgstrategisch plan – gebaseerd op objectieve data – brengt de populatie in kaart, maakt duidelijk hoe het zorgaanbod vorm krijgt, beschrijft hoe dit tot stand gaat komen (capaciteit, competenties, structuren, samenwerkingsverbanden, …) en ontwikkelt ook een plan voor kwaliteitsgarantie en -winst.

Möbius faciliteert het proces van zorgstrategische planning door als neutrale partner met kennis van de zorgsector alle informatie samen te brengen tot een aantal mogelijke scenario’s tot afstemming en verdeling van het zorgaanbod binnen het netwerk.

Expertise_network consulting_business case

Uitwerken business case

Het netwerk ‘valoriseren’ kan door het potentieel schaalvoordeel op een aantal domeinen te benutten. Naast bundeling van medische expertise kan gedacht worden aan een gemeenschappelijk logistiek platform, een centraal georganiseerd labo, één centrale sterilisatie met een aantal spoed CSA’s, een centraal gestuurde geneesmiddelendistributie, gemeenschappelijk georganiseerde ICT, …

Deze initiatieven hebben zonder twijfel hun merites. Zaak is om te bepalen hoe groot dit voordeel is en wie het ‘meest’ voordeel heeft bij een dergelijke synergie want niet elk ziekenhuis bevindt zich in hetzelfde maturiteitsniveau.

Möbius ondersteunt netwerken bij de opmaak van de business case en het creëren van financiële transparantie tussen alle stakeholders. Zo kan de (financiële) meerwaarde gekwantificeerd worden voor elke betrokken stakeholder.

Expertise_network consulting_network transition

Begeleiden netwerktransities

Eenmaal de keuze is gemaakt om een gemeenschappelijk initiatief op te zetten, begint de opdracht om het theoretisch potentieel ook in de praktijk waar te maken. Dit gaat gepaard met veranderingen van processen, een hertekening van rollen en verantwoordelijkheden en dus bijgevolg weerstand tegen de verandering. Elke verandering – en zeker met meerdere stakeholders – wordt gekenmerkt door vertwijfeling, onzekerheid en kleine of grote ‘depressies’.  Dit fenomeen wordt ook wel eens omschreven als ‘valley of despair’.  Een adequate begeleiding van deze transities kan ervoor zorgen deze zo kort en zo ondiep mogelijk maken. 

Möbius ondersteunt complexe transities door tijdelijk de rol van projectmanager op te nemen of door de aangeduide projectmanager te coachen en ondersteunen op cruciale momenten. De onafhankelijke en neutrale rol kan vaak op die manier worden gegarandeerd.

Onze experten in Netwerkstructuren

Picture of Peter Willen

Peter Willen

Picture of Benjamin Lelubre

Benjamin Lelubre

Picture of Eline Maes

Eline Maes

Picture of Astrid Poulissen

Astrid Poulissen

Picture of Olivier Camaly

Olivier Camaly

Picture of Marijke Borghgraef

Marijke Borghgraef

Picture of Evi Weymaere

Evi Weymaere

Picture of Désirée Vandenberghe

Désirée Vandenberghe

Contacteer onze experten

Wij helpen de meest dringende zakelijke behoeften en uitdagingen aan te pakken. Onze consultants richten zich op directe impact en maximale efficiëntie.

Gerelateerde expertises

Capaciteitsmanagement

Integraal aanpakken van capaciteitsvraagstukken (personeel, bedden, consultatie, spoed, operatiekwartier, …) van een ziekenhuis(netwerk) als hefboom om kosten en werkdruk te beheersen.

Kostenbeheersing

Invoeren van kostenbeheersing op verschillende niveaus (patiëntenpad, dienst, organisatie, netwerk, …) als manier om de tsunami aan uitdagingen het hoofd te bieden en als belangrijke ‘enabler’ van innovatie.

Zorglogistiek

Organiseren van een optimale logistiek in ziekenhuizen en verbeteren van samenwerking met de ondersteunende diensten (CSA, apotheek, labo, keuken, …).