Zorglogistiek

Expertise_healthcare logistics_logistics vision

Vertaal je logistieke visie

De organisatie van logistiek in een zorginstelling heeft een rechtstreekse impact op quasi alle aspecten van waardevolle zorg. Dankzij het optimaal inrichten van de processen in zorglogistiek komen financiële middelen vrij die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden, en de tijdswinst voor alle betrokken partijen is niet te onderschatten. Een efficiënte en effectieve logistieke organisatie steunt op een gedragen logistieke visie die vertaald wordt naar de werkvloer.

We kennen de ondersteunende diensten binnen ziekenhuizen en optimaliseren zowel de individuele diensten als de interactie van de diensten onderling. We vertalen de logistieke visie naar het best passende aansturingsmodel en bereiden de overstap naar digitale ondersteuning voor. Daarnaast zijn we een partner in de implementatie en de creatie van een cultuur van continu verbeteren, voor zowel quick wins als structurele verbeteringen.

Jouw uitdaging, onze expertise

Expertise_healthcare logistics_logistics flow

Herdenken van stromen in de zorglogistiek

Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

We evalueren de efficiëntie van de CSA aan de hand van een maturiteitsmodel waarbij we op zeven assen nagaan hoe ver we staan in het afstemmen van de dienstverlening op de noden van het ziekenhuis. We berekenen de optimale capaciteit op vlak van sets en machines en stemmen de werking af op de klanten van de CSA. 

Apotheek

De apotheek van de toekomst staat voor veel uitdagingen: een strengere regelgeving (o.a. de invoering van de PIC/S-normen), die investeringen in infrastructuur en in werkprocessen vereist, het vinden medewerkers met de juiste kwalificaties, een verhoogde vraag naar klinische farmacie … Om aan deze uitdagingen tegemoet de komen, komt het erop aan de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het opzetten van een samenwerking met andere ziekenhuizen, doorgaans in het kader van het ziekenhuisnetwerk, wordt beschouwd als een hefboom in de zoektocht naar efficiëntie. Ook het optimaliseren van zuiver interne processen, kan sterk efficiëntieverhogend werken. Betere voorraadbeheers- en aanrekenprocessen, zowel in de centrale apotheek als op het operatiekwartier , kunnen bijvoorbeeld resulteren in een aanzienlijke impact op het financiële resultaat van het ziekenhuis.

Möbius biedt ondersteuning bij het optimaliseren van bestaande processen en bij het opzetten van samenwerkingen tussen ziekenhuisapotheken. Hierbij combineren we kwalitatieve informatie (gesprekken, gemba walks … ) met kwantitatieve informatie (procestijden, picking, voorraadmodellen, kostenmodellen … ) om zo tot optimale dienstverlening te komen voor de patiënt. We kunnen ons beroepen op een uitgebreide ervaring met het begeleiden van samenwerkings- en fusietrajecten in de zorgsector. Daarnaast werken we samen met cleanroomexperten om de invoering van de PIC/S-normen te begeleiden.

Labo

We onderzoeken de werking van het labo binnen het ziekenhuis en bekijken ook de mogelijkheden in de regio. Vergaande automatisering, scherpe reagentiaprijzen en een gerationaliseerde werking vragen een zekere schaal die binnen het ziekenhuis niet altijd mogelijk is. Binnen de context brengen we de stakeholders samen om de service level agreements te verbeteren door middel van standaardisatie en segmentatie, zonder te moeten inboeten op kwaliteit of beschikbaarheid.

Expertise_healthcare logistics_processes

Verbeteren van processen en cultuur

Möbius ondersteunt ziekenhuizen bij het verbeteren van de bestaande processen door het introduceren van continue verbetering.  We streven ernaar het eigenaarschap bij alle stakeholders te vergroten. Als bruggenbouwer en expert in de processen in ziekenhuizen en hun partners, bieden we ook ondersteuning bij onderstaande:

Healthcare-Logistics_slide10_horizontaal-26.9-e1602582815935-640x241

1 Integratie van de supply chain

Afstemming met leveranciers (farma, groothandel) vereenvoudigt het aankoopproces, bijvoorbeeld door automatische bestellingen. Hierdoor kunnen voorraadkosten en risico’s verlaagd worden.

2 Consolidatie en netwerkvorming

Schaalvergroting d.m.v. samenwerkingsverbanden zorgt voor optimalisatiemogelijkheden van aankoop, distributie en opslag tot en met de retourstromen.

3 Automatisering en robotica

Verhoogde robotisering in fysiek transport van goederen en digitalisering van ondersteunende processen zorgt voor een snellere en hogere kwaliteit in de zorg.

4 IoT en AI

Automatische registratiesystemen zullen input leveren voor veel van de processen in de zorglogistiek, waardoor menselijke (medische) tussenkomst gefocust kan worden op de eigenlijke zorg.

5 Verhoogde complexiteit en uniciteit 

Specialisering maakt individuele medicatiedistributie mogelijk,  afhankelijk van allergieën en vitale parameters. Het kan bovendien helpen verspilling vermijden.

6 Personalisering van de zorg

Professionalisering van de hoteldiensten laat toe het verblijf in een zorginstelling af te stemmen op de individuele voorkeur, bijvoorbeeld in maaltijden en ontspanning. Zo maakt service het verschil.

 

Expertise_healthcare logistics_logistics vision

Bepalen van integrale visie in zorglogistiek

De organisatie van zorglogistieke stromen wordt typisch in vraag gesteld bij het plaatsen van een nieuwbouw, het samenvoegen van afdelingen of bij een reorganisatie. Verschillende scenario’s komen naar boven, zoals bijvoorbeeld outsourcing, werken via een logistiek centraal platform, enzovoort. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met de financiële impact als met de eigenheid van de processen (dringendheid, IT-omgeving …).

Möbius ondersteunt ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken bij het afleiden van een logistieke visie die gedragen wordt door de betrokken partijen. Door het terugvallen op beste praktijken uit het binnen- en buitenland en het inspireren met innovatieve oplossingen, worden alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht.

masterplan ziekenhuis zorglogistiek

Masterplan

Ziekenhuizen willen een duurzame werkomgeving creëren die bijdraagt aan efficiëntie in de zorgverlening een positieve werkbeleving voor personeelsleden tijdens het uitvoeren van hun taken. In het masterplan komt de visie van het ziekenhuis tot leven.

Möbius biedt ondersteuning bij:

  • Strategie: Hoe ziet de toekomstige patiëntpopulatie eruit? Op welke manier worden de zorgdiensten in de toekomst ingericht? Welke samenwerkingen onderhoudt het ziekenhuis binnen het netwerk?

  • Nadenken over operationele efficiëntie: de optimale werking van de diensten (bv. het dagziekenhuis) en de logistieke flows (bv. transport via liften over de verschillende verdiepen)

  • Financiële planning: met het V4H-Dashboard krijgt het ziekenhuis inzicht in de winstgevende en verlieslatende processen. Via benchmarking en community meetings kan er geleerd worden van andere ziekenhuizen zodat processen anders georganiseerd kunnen worden. Daarnaast moeten ook budgetten worden opgemaakt voor de toekomst en moet de projectfinanciering solide zijn.

  • Infrastructuurbepalingen: samen met een architectenpartner worden de juiste stakeholders betrokken om de patiënt-, personeels- en materialenflows te toetsen aan de praktijk.

  • Verhuisbewegingen voorbereiden: hoe ziet een gefaseerde opstart eruit en op welke processen heeft dit impact, hoe wordt dure medische apparatuur verhuisd …

 

Onze experten in Zorglogistiek

Picture of Ayko Rappé

Ayko Rappé

Picture of Thomas Haspeslagh

Thomas Haspeslagh

Picture of Marijke Borghgraef

Marijke Borghgraef

Picture of Olivier Camaly

Olivier Camaly

Picture of Lien Van den Berghe

Lien Van den Berghe

Picture of Lauren Vanhouteghem

Lauren Vanhouteghem

Picture of Danny Boeykens

Danny Boeykens

Contacteer onze experten

Wij helpen de meest dringende zakelijke behoeften en uitdagingen aan te pakken. Onze consultants richten zich op directe impact en maximale efficiëntie.

Gerelateerde expertises

Kostenbeheersing

Invoeren van kostenbeheersing op verschillende niveaus (patiëntenpad, dienst, organisatie, netwerk, …) als manier om de tsunami aan uitdagingen het hoofd te bieden en als belangrijke ‘enabler’ van innovatie.

Capaciteitsmanagement

Integraal aanpakken van capaciteitsvraagstukken (personeel, bedden, consultatie, spoed, operatiekwartier, …) van een ziekenhuis(netwerk) als hefboom om kosten en werkdruk te beheersen.