Onze expertise in eerstelijnsgezondheidszorg

De eerstelijnsgezondheidszorg in België is in transitie en wordt geconfronteerd met enkele belangrijke uitdagingen. Bovendien volgen veranderingen binnen deze sector elkaar steeds sneller op en wordt de impact ervan groter. Deze uitdagingen maken van de eerstelijnsgezondheidszorg een boeiende sector, maar stimuleren organisaties ook om zichzelf te heruitvinden.

Gesterkt door een complementair en multidisciplinair team zetten wij maximaal in op participatie en transitiemanagement, samenwerkings- en netwerkmodellen, strategie en organisatieontwikkeling en expertise management. En dit ondersteund door een waaier aan skills zoals data analytics en dashboarding.

Laten we kennis maken

Getuigenissen over onze expertise in eerstelijnsgezondheidszorg

We ondersteunen eerstelijnsorganisaties bij hun uitdagingen.
Ontdek onze expertises.

Participatie en transitiemanagement

Begeleiden bij transitietrajecten, zoals de invoering van de persoonsvolgende financiering, de inhuizing in een nieuwbouw, de opmaak van een masterplan, de implementatie van een nieuw organisatiemodel enzovoort.

Samenwerking en netwerking

Uitwerken van samenwerkingsvormen, gaande van een inhoudelijk samenwerkingsverband tot een verregaande fusie.

Strategie en organisatieontwikkeling

Opstellen van fluïde organisatiestructuren met aandacht voor aangepast leiderschap, complementaire rolverdeling, nodige autonomie, procesverbetering via Lean Management en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Expertise management

Opvangen van werkdruk door innovatief ingestelde interim managers met de juiste kennis, ervaring en vaardigheden.

Participatie en transitie management

In de huidige context zijn omgaan met en organiseren van verandering essentiële competenties om duurzame veranderingstrajecten te realiseren. Veranderingsmanagement wint dan ook meer aan belang.

“De gezondheidszorgsector is VUCA” is een stelling die bij velen bekend in de oren klinkt. VUCA is de term die wordt gebruikt voor de wereld waarin zorgprofessionals en -organisaties zich op dit moment in bevinden: een disruptieve omgeving, een wereld die continu verandert met een hoge mate van onzekerheid, complexiteit en concurrentie. Vertaald staat VUCA dan ook voor snel veranderend, onzeker, complex en vaag. Deze turbulente omgeving zorgt ervoor dat eerstelijnsorganisaties zich snel moeten kunnen aanpassen. Dat ze zogenaamd wendbaar moeten zijn. Verandering is daarbij het sleutelwoord, al blijkt een duurzame implementatie ervan vaak moeilijk.

Möbius ondersteunt eerstelijnsorganisaties bij hun transitietraject, zoals bij de invoering van de persoonsvolgende financiering, de inhuizing in een nieuwbouw, de opmaak van een masterplan, de implementatie van een nieuw organisatiemodel enzovoort. Via participatie en co-creatie werken we samen met jou een veranderstrategie op maat uit. In functie van de context en de concrete uitdagingen bieden wij de nodige methodieken en bijhorende instrumenten aan om jouw verandertraject succesvol te realiseren en duurzaam in stand houden.

Lees meer over onze visie hierover:

Artikel
Verandering is hierin het sleutelwoord, omdat er wel degelijk nood is aan een transitie in de (organisatie van) zorg. Deze veranderingen kunnen zich situeren op verschillende niveaus: Het beleid met…

Samenwerking en netwerking

In de context van maatschappelijke ontwikkelingen en de vorming van eerstelijnszones, staat samenwerking tussen zorgorganisaties meer dan ooit centraal.

Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg essentieel is om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen. Het uitbouwen van een duurzame organisatorische en juridische samenwerkings- of netwerkstructuur houdt een precieze evenwichtsoefening in, waarbij een aantal visibele voordelen worden gecreëerd voor zowel de patiënt als de deelnemende zorgorganisatie en de betrokken zorgmedewerker. Nieuwe samenwerkingsverbanden, netwerkstructuren en fusie-initiatieven dringen zich daarbij onvermijdelijk op. Ze ontstaan niet alleen spontaan of uit noodzaak, maar worden ook meer en meer vanuit de overheid gestimuleerd.

Onze ervaring toont aan dat samenwerken tussen zorginstellingen loont, uiteraard met het nodige respect voor de cultuur, visie en expertise van elke organisatie. Samenwerken is echter niet vanzelfsprekend. Daarom biedt Möbius de nodige objectiviteit en procesbegeleiding voor jouw traject. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen, gaande van een inhoudelijk samenwerkingsverband tot een verregaande fusie.

Lees meer over onze visie hierover:

Lees onze mini-guide over samenwerkingsverbanden!

In deze mini-guide beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten om mee rekening te houden en bieden we een generiek stappenplan aan om samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties naar een hoger niveau te tillen.

Artikel
Van instellings- naar persoonsvolgende financiering Zorgorganisaties bevinden zich in een steeds veranderende context van maatschappelijke trends, economische evoluties en demografische veranderingen. Dit stimuleert instellingen om effectiever, efficiënter en innovatiever te…
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezondheidsconferentie Preventie
Artikel
Multidisciplinair overleg wordt omschreven als een middel voor het bespreken van het zorgplan van een patiënt. Het betreft een overlegmoment tussen verschillende zorgverleners, betrokken bij een patiënt, met het oog…
Artikel
Möbius begeleidde het RIZIV en de FOD Volksgezondheid bij de voorbereidende fase voor de pilootprojecten geïntegreerde zorg.

Strategie en organisatieontwikkeling

Organisatiemodel en specifieke procesverbeteringsinitiatieven dienen als hefboom om een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen.

Recente ontwikkelingen stimuleren eerstelijnsorganisaties om op zoek te gaan naar manieren om zorg beter en efficiënter te organiseren. De zorgt dient ook innovatiever ingericht te worden, zodat de schaarse capaciteit optimaal benut kan worden, zonder de zorggebruiker uit het oog te verliezen. Nieuwe organisatievormen, waarin een cultuur van continu verbeteren heerst, dringen zich dan ook onvermijdelijk op. Heel wat zorgorganisaties zijn echter vastgeroest in klassieke organisatiestructuren, terwijl het nieuwe zorglandschap duidelijk andere eisen aan het organisatiemodel van de toekomst stelt. Succesvolle alternatieven tonen immers aan dat het ook anders kan.

Möbius helpt je bij het opstellen van fluïde organisatiestructuren met een duidelijk doel. Hierbij wordt er voldoende aandacht besteed aan aangepast leiderschap, complementaire rolverdeling, nodige autonomie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Bovendien beschikt Möbius over gecertificeerde coaches en trainers die samen met jou krachtige ontwikkelingstrajecten en –interventies vormgeven. Daarbij kunnen verschillende verbetermethodieken als Lean Management, Six Sigma of Value-Based Healthcare toegepast worden.

Lees meer over onze visie hierover:

Artikel
Terwijl de mentale gezondheid van Belgen onder druk staat, zien tal van initiatieven vanuit beleid en verenigingen om kwetsbare groepen te ondersteunen het licht. De impact van deze initiatieven is…
Artikel
De gezondheidszorg staat onder enorme druk om de zorg kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar te houden. Niet enkel in de ziekenhuizen, maar ook op niveau van de eerstelijnszorg. In deze laatste…
Artikel
Het kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg werd reeds in 2012 uitgewerkt door een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt. Vandaag zijn meer dan 140 woonzorgcentra gestart…
Artikel
“Lean management” is een begrip dat zijn ingang heeft gevonden in woonzorgcentra. Zorgorganisaties worden op vandaag dan ook geconfronteerd met de eis om op korte termijn efficiënter te gaan werken.

Expertise management

Interim expertise voor de eerstelijnsgezondheidszorg biedt soelaas wanneer de hoge werkdruk leidt tot chaos

Een organisatie kan plots nood hebben aan tijdelijke versterking. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals een langdurige afwezigheid, een tijdelijke overbrugging, een project waarvoor specifieke kennis / expertise vereist is, een crisis of wanneer de normale personeels- en managementomkadering de uitdagingen niet allemaal kunnen opvangen. We zijn ervan overtuigd dat interim expertise op zo’n momenten een waardevolle oplossing kan bieden om de continuïteit van de dagelijkse werking binnen een organisatie te waarborgen. Interim expertise gaat echter verder dan management. Het omvat een pakket van expertise dat in functie van de noodzaak ingezet kan worden.

We werken samen met innovatief ingestelde interim managers die professioneel met hun vak bezig zijn en die een toegevoegde waarde brengen voor jouw zorginstelling. Deze managers worden op basis van bewezen expertise, competenties en persoonlijke stijl geselecteerd, zodat ze passen binnen de strategie en cultuur van jouw organisatie.

Experts in Eerstelijngezondheidszorg

Melissa Desmedt
Esther Chevalier
Peter Willen
Melanie Sioen
Melanie Sioen
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe

Expertise in ziekenhuizen

We hebben expertise in het beheersen van kosten, het optimaliseren van patiëntenpaden en het organiseren van netwerken.

Expertise in eerstelijngezondheidszorg

We zetten in op participatie en samenwerking doorheen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.