Vanuit onze strategie om zorgorganisaties te begeleiden bij meer en betere zorg met minder kosten omarmen we de principes van ‘Value Based Healthcare’. De hoeksteen van dit concept is het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de zorg voor de patiënt.  

We ondersteunen zorgorganisaties, overheden en de pharma en medtech sector bij het implementeren van de verschillende pijlers van Value Based Healthcare.

We ondersteunen zorgorganisaties, overheden en de pharma en lifescience sector bij het implementeren van de verschillende pijlers van Value Based Healthcare

Integratie van zorg 

De manier waarop zorg geleverd wordt, dient te vertrekken vanuit de patiënt en zijn noden en behoeften. Dit vereist een shift van zorg die georganiseerd is in silo’s per organisatie naar meer geïntegreerde zorg rond de patiënt. Binnen Möbius begeleiden we zorgorganisaties bij het optimaliseren van zorgpaden  binnen het volledige continuüm van zorg.

Kwaliteit en kost

Het door Möbius ontwikkelde Value4Health dashboard biedt inzicht in proces, kwaliteit/uitkomst, kost en opbrengst per pathologie voor de eigen zorginstelling en een benchmark met andere zorginstellingen. 

Dit dashboard ondersteunt zorgorganisaties om het verbeterpotentieel vast te stellen en verbeteringen te realiseren.

Doelmatige zorg

De beschikbare middelen zijn schaars en daarom is het belangrijk dat die middelen zo efficiënt of kosteneffectief mogelijk worden ingezet. Via verschillende projecten ondersteunt Möbius bij het uitwerken en implementeren van gezondheidsbeleid en het herwerken van de financiering van zorg. Zo willen we mee bouwen aan meer doelmatige zorg.

Samenwerking binnen het volledig zorgcontinuüm 

Duurzame samenwerkingsmodellen komen er niet vanzelf. Möbius begeleidt zorgorganisaties als onafhankelijke en objectieve partner bij deze uitdagende evenwichtsoefening, om zo tot een duurzame samenwerking te komen.

Excellente zorgverlening en het realiseren van schaalvoordelen 

De organisatie van zorginstanties in netwerken biedt veel mogelijkheden. Möbius ondersteunt bij het bepalen van de strategie en de implementatie ervan.

Ondersteunende technologie 

Value Based Healthcare kan enkel gerealiseerd worden mits de nodige technologie die zorgprocessen ondersteunt. Möbius begeleidt zorgorganisaties bij de selectie en implementatie van technologische oplossingen, waaronder het Elektronische Patiëntendossier (EPD).

Integratie van zorg

Lees meer over onze ervaring

Artikel
Het geïntegreerd zorgmodel van Kaiser Permanente, een Amerikaans consortium in de gezondheidszorg, wordt als voorbeeld naar voor geschoven in de voorbereiding van de Eerstelijnsconferentie en de pilootprojecten Geïntegreerde Zorg voor chronisch…

Kwaliteit en kost

Lees meer over onze ervaring

Artikel
Elk ziekenhuis ervaart een druk op kostenbeheersing. Daarnaast kondigt de overheid een verschuiving aan van het huidige ‘per prestatie’-systeem naar een meer gebundelde financiering. De invoering van laagvariabele zorg was hierin een eerste…

Doelmatige zorg

Lees meer over onze ervaring

Artikel
De doelstellingen van dit project zijn: De nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (bv. telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg, enz.). De…
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Congres Evaluatie Persoonsvolgende financiering
Artikel
Hoe verloopt het bezoek van een kankerpatiënt aan het dagziekenhuis en is dit bezoek optimaal georganiseerd? Möbius zocht naar het antwoord via een grote benchmarkstudie bij 17 dagziekenhuizen.

Samenwerking binnen het volledig zorgcontinuüm

Lees meer over onze ervaring

Artikel
De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn is een sterk participatief traject met de sector: zes werkgroepen met telkens een 40-tal vertegenwoordigers van het werkveld, bijna 1.000 inschrijvingen voor de…
Artikel
Möbius begeleidde het RIZIV en de FOD Volksgezondheid bij de voorbereidende fase voor de pilootprojecten geïntegreerde zorg.

Excellente zorgverlening en het realiseren van schaalvoordelen 

Lees meer over onze ervaring

Ondersteunende technologie 

Lees meer over onze ervaring

Artikel
Een geïntegreerd EPD is noodzakelijk om kwaliteitsvol te blijven werken, te blijven inspelen op de verwachtingen van de patiënt én de zorgverstrekker en om te blijven voldoen aan de veranderende…
Artikel
Wat maakt dat er op vandaag zo’n grote kloof gaapt tussen het privé en het professioneel gebruik van technologie in de klinische praktijk?…

Contacteer onze experten

Sarah Misplon
Sarah Misplon
Mathieu Dierick
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Melanie Sioen
Melanie Sioen

Expertise in ziekenhuizen

We hebben expertise in het beheersen van kosten, het optimaliseren van patiëntenpaden en het organiseren van netwerken.

Expertise in eerstelijngezondheidszorg

We zetten in op participatie en samenwerking doorheen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.