Zorglogistiek

Logistiek in de zorg optimaliseren

De organisatie van logistiek in een zorginstelling heeft een rechtstreekse impact op quasi alle aspecten van waardevolle zorg. Dankzij het optimaal inrichten van de processen in zorglogistiek komen financiële middelen vrij die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden, en de tijdswinst voor alle betrokken partijen is niet te onderschatten. Een efficiënte en effectieve logistieke organisatie steunt op een gedragen logistieke visie die vertaald wordt naar de werkvloer.

Onze oplossingen

We kennen de ondersteunende diensten binnen ziekenhuizen en optimaliseren zowel de individuele diensten als de interactie van de diensten onderling. We vertalen de logistieke visie naar het best passende aansturingsmodel en bereiden de overstap naar digitale ondersteuning voor. Daarnaast zijn we een partner in de implementatie en de creatie van een cultuur van continu verbeteren, voor zowel quick wins als structurele verbeteringen.

Bepalen van integrale visie in zorglogistiek

De organisatie van zorglogistieke stromen wordt typisch in vraag gesteld bij het plaatsen van een nieuwbouw, het samenvoegen van afdelingen of bij een reorganisatie. Verschillende scenario’s komen naar boven, zoals bijvoorbeeld outsourcing, werken via een logistiek centraal platform, enzovoort. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met de financiële impact als met de eigenheid van de processen (dringendheid, IT-omgeving, …).

Möbius ondersteunt ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken bij het afleiden van een logistieke visie die gedragen wordt door de betrokken partijen. Door het terugvallen op beste praktijken uit het binnen- en buitenland en het inspireren met innovatieve oplossingen, worden alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht.

Herdenken van stromen in de zorglogistiek (centrale sterilisatie afdeling, apotheek, labo, keuken, magazijn, …)

Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

We evalueren de efficiëntie van de CSA aan de hand van een maturiteitsmodel waarbij we op zeven assen nagaan hoe ver we staan in het afstemmen van de dienstverlening op de noden van het ziekenhuis. We berekenen de optimale capaciteit op vlak van sets en machines en stemmen de werking af op de klanten van de CSA. Lees hier meer over via volgende link: https://www.mobius.eu/nl/case/business-case-gezamenlijke-csa-op-netwerkniveau/

Apotheek

In lijn met de ziekenhuisstrategie bepalen we de toekomstige strategie voor de apotheek. Hierbij houden we rekening met alle logistieke en technische vereisten die op vandaag gesteld worden. We optimaliseren bestaande processen en betrekken alle stakeholders zodat we tot een efficiënt en gedragen eindresultaat komen. Hierbij combineren we kwalitatieve informatie (gesprekken, gemba walks, … ) met kwantitatieve informatie (procestijden, picking, voorraadmodellen, … ) om zo tot optimale dienstverlening te komen voor de patiënt.

Lab

We onderzoeken de werking van het labo binnen het ziekenhuis en bekijken ook de mogelijkheden in de regio. Vergaande automatisering, scherpe reagentiaprijzen en een gerationaliseerde werking vragen een zekere schaal die binnen het ziekenhuis niet altijd mogelijk is. Binnen de context brengen we de stakeholders samen om de service level agreements te verbeteren door middel van standaardisatie en segmentatie, zonder te moeten inboeten op kwaliteit of beschikbaarheid.

Verbeteren van processen en cultuur

Möbius ondersteunt ziekenhuizen bij het verbeteren van de bestaande processen door het introduceren van continue verbetering.  We streven ernaar het eigenaarschap bij alle stakeholders te vergroten. Als bruggenbouwer en expert in de processen in ziekenhuizen en hun partners, bieden we ook ondersteuning bij onderstaande::

1 Integratie van de supply chain

Afstemming met leveranciers (farma, groothandel) vereenvoudigt het aankoopproces, bijvoorbeeld door automatische bestellingen. Hierdoor kunnen voorraadkosten en risico’s verlaagd worden..

4 IoT en AI

Automatische registratiesystemen zullen input leveren voor veel van de processen in de zorglogistiek, waardoor menselijke (medische) tussenkomst gefocust kan worden op de eigenlijke zorg.

2 Consolidatie en netwerkvorming

Schaalvergroting d.m.v. samenwerkingsverbanden zorgt voor optimalisatiemogelijkheden van aankoop, distributie en opslag tot en met de retourstromen.

5 Verhoogde complexiteit en uniciteit

Specialisering maakt individuele medicatiedistributie mogelijk,  afhankelijk van allergieën en vitale parameters. Het kan bovendien helpen verspilling vermijden.

3 Automatisering en robotica

Verhoogde robotisering in fysiek transport van goederen en digitalisering van ondersteunende processen zorgt voor een snellere en hogere kwaliteit in de zorg.

6 Personalisering van de zorg

Professionalisering van de hoteldiensten laat toe het verblijf in een zorginstelling af te stemmen op de individuele voorkeur, bijvoorbeeld in maaltijden en ontspanning. Zo maakt service het verschil.

Contacteer onze experts

Mathieu Dierick
Olivier Camaly
Benjamin Lelubre
Ayko Rappé
Lien Van den Berghe
Sarah Misplon
Sarah Misplon
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Lauren Vanhouteghem
Marijke Borghgraef
Marijke Borghgraef

We begeleiden ook capaciteitsoefeningen.

We hebben ook ervaring met patient experience.